Mida uut?

Distantsõpe jätkub

29. märts 2020

Haridus- ja Teadusministeeriumi 24. märtsi teadaanne

Seoses eriolukorraga lükatakse edasi gümnaasiumide lõpueksamite toimumise periood.

Kuni eriolukorra lõpuni ei toimu ka keeletasemete eksamid, testid ja tasemetööd.

Eksamite edasilükkamise peamine põhjus on eriolukorrast tulenev vajadus vältida avalikke kogunemisi ja piirata lähikontaktide arvu.
Uued eksamiajad sõltuvad eriolukorra kestusest, uute kuupäevade selgumisel anname sellest viivitamatult teada.
Uute eksamiaegade määramisel lähtutakse sellest, et õpilastel ja õpetajatel oleks piisavalt aega eksamitele häälestumiseks –need toimuvad mitte varem kui kaks nädalat pärast tavapärase õppekorralduse taastamist.
Juhul, kui eriolukorra kestust pikendatakse ning see ulatub suvevaheaja alguseni, peab ministeerium otstarbekaks, et koolid lõpetatakse jooksvate hinnete alusel.
Gümnaasiumi, kutseõppeasutusse ja kõrgkooli vastuvõtmise tingimused määrab iga haridusasutus ise.

Distantsõpe haridusastustes jätkub esialgu veel vähemalt kaks nädalat, kuid tõenäoliselt pikendatakse seda veelkord kuni aprilli lõpuni.
Koolivaheaeg toimub tavapärasel ajal ehk 20.-26. aprillini.

Samuti juhime tähelepanu sellele, et kõige värskem info ning vastused korduma kippuvate küsimustele on kättesaadavad HTMi veebis
eesti keeles (https://www.hm.ee/et/koroonaviiruse-leviku-tokestamine-info-…)
vene keeles (https://www.hm.ee/ru/predotvrashchenie-rasprostraneniya-koro…)
inglise keeles (https://www.hm.ee/en/spread-covid-19-recommendations-educati…)

Ministeerium on valmis vastama täiendavatele küsimustele telefonidel 56 900 340 või 56 900 353 ning e-posti teel info@hm.ee

Juhiseid ja soovitusi eriolukorras käitumiseks saab infotelefonilt 1247.

Olge terved!

Haridus- ja Teadusministeerium

 

Distantsõppe korraldus kuni olukorra muutumiseni

19. märts 2020

 1. Õpe toimub tunniplaani põhjal.

 2. Igal päeval enne kella 16.00 sisestavad kõik järgmisel päeval toimuvate tundide õpetajad järgmise päeva töö koduse ülesandena Stuudiumisse. Nii on võimalus lapsevanemal/õpilasel otsustada, kas alustada ülesannete tegemist samal õhtul või siis jagada lapsele infot ja ta saab ülesandega tegeleda järgmisel päeval. 

 3. Tunni kannab õpetaja Stuudiumisse sisse märkega distantsõpe ning lisab üldteema. Õppeülesanded kanname sisse kodutööna. Eraldi kodutööd juurde ei lisa. 

 4. Õpetajad arvestavad ülesannete mahu puhul õpilase üksinda töötamise võimet, mis on madalam üksi kodus, kui tavapäraselt klassiruumis. Seejuures jälgivad õpetajad teiste aineõpetajate poolt antud õppeülesannete mahtu ja mitmekesisust.

 5. Õppekava õpitulemused distantsõppes ei ole samal moel saavutatavad kui tavaõppes. Õpetaja teeb õpilase iseseisva töö võimekusest lähtuvalt õppeülesannete andmisel õppematerjalides valikuid. Ei ole oluline käsitleda teemasid järjest. 

 6. Õpetajatel on õigus mitme aine teadmisi ja oskusi arendavad ülesanded anda ühe pikemaajalise õppeülesandena ning teadmisi ja oskusi hinnata/tagasisidestada vastavates ainetes. Pikemaajalised ülesanded lihtsustavad õpilase päevakava.

 7. Distantsõppe perioodil anname ainult tunnitöö ülesanded (fikseerime kodutöö alla). Kodutööd eraldi juurde ei anna. 

 8. Õpilane esitab esitamist nõudvad tööd samal kuupäeval (kuni kella 23.59), kui toimub tunniplaanijärgne tund.

 9. Õpilane/lapsevanem kontakteerub õpetajaga, kui õppeülesannete täitmisel tekib probleeme (tahvelarvutitel piiratud funktsioonid). Õpilane/lapsevanem, kui Sul tekib õppimisega küsimusi, pöördu julgelt õpetaja poole! Õpilaste ja lastevanemate kirjalikele küsimustele vastame hiljemalt järgmisel tööpäeval.

 10. Distantsõppes on oluline anda õpilastele järjepidevat motiveerivat tagasisidet Opiqus/TERAs/Stuudiumi päevikus. Iga aineõpetaja teeb kahe nädala jooksul mitte rohkem kui kolm hindelist tööd. Ebaõnnestunud töö kantakse sisse märkega “!” ning õpilasele antakse aega 10 õppepäeva jooksul see töö uuesti esitada. Seejärel fikseeritakse positiivne õpitulemus. Õpetajatel on õigus, mitte kohustus igapäevaseid ülesandeid kontrollida ja sisestada Stuudiumi päevikusse tagasiside ja/või hindena. Sel viisil saavad õpilane ja vanem ja teada, kas antud koolipäeva ülesanne on sooritatud või mitte.

 11. Klassijuhatajad on oma õpilastele ja nende vanematele toeks teistmoodi õppimisel, õpimotivatsiooni hoidmisel, õppeülesannete täitmise jälgimisel. Distantsõppes ilma mõjuva põhjuseta mitteosalemine loetakse koolikohustuse mittetäitmiseks ning sel puhul kaasame tugimeeskonna liikmed ning koolipidaja.  

 12. Kui õpilane on haige, siis tuleb sellest klassijuhatajale teada anda. Haige laps ei pea e-õppe ülesandeid tähtajaliselt lahendama kui klassijuhatajat on eelnevalt informeeritud. Laps vastab peale terveks saamist õpetajaga kokkuleppel vajalikud teemad järele. Kui laps on saanud terveks, siis ta osaleb taas distantsõppes.

Valga Põhikooli tugikeskuse töö distantsõppe ajal

17. märts 2020

Esialgse hinnangu kohaselt on Valga Põhikool suletud 13.-27. märtsini.  Sellel perioodil on kooli tugikeskuse spetsialistid murede korral abiks alltoodud kontaktidel. Tugikeskuse spetsialistidega saab nõu pidada tööpäeviti kella 8.00-16.00, aga võimalusel nõustavad spetsialistid ka muul ajal.

Ere Arbeiter, tugikeskuse juht
5786 0263
Ere.Arbeiter@valgapk.edu.ee

Ere Arbeiter

Kristi Lee, õpilasnõustaja (1.−6. klass)
766 3523
Kristi.Lee@valgapk.edu.ee

Eve Lillepuu, õpilasnõustaja (7.−9. klass)
5343 8820
Eve.Lillepuu@valgapk.edu.ee

Eve Lillepuu

Nadežda Selivjorstova, koolipsühholoog
551 7259
Nadezda.Selivjorstova@valgapk.edu.ee

Nadežda Selivjorstova

Valga Põhikool e-õppel e distantsõppel

13. märts 2020

Alates 13. märtsist on Valga Põhikool e-õppel e distantsõppel. Ülesanded ja juhised edastatakse õpilastele ja lapsevanematele Stuudiumi kaudu.

Koolihoone on suletud. Kool on karantiinis. Kõik meie õpilased ja töötajad viibivad karantiiniajal kodus ja väldivad koduvälist kontakti.

Kontaktid:

Koolijuht: Hannely Luik-Stogov 58837042

Koolisekretär: Katri Kurg 5272987

Haldusjuht: Kuldar Uibomägi 5290876

Valla haridusjuhid kogunesid kriisinõupidamisele

12. märts 2020

Valga valla haridusjuhid kohtusid 12. märtsil kriisinõupidamisel, et arutada läbi ühised sammud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Täna vallas ühestki nakatunust teateid pole, kuid koolid soovivad võimalikuks haiguspuhanguks valmis olla.

Valga vallavalitsuse neljapäevasel istungil ja järgnenud haridusjuhtide nõupidamisel võeti vastu järgmised sammud nakkusohu ennetamiseks:

 • Vallavalitsus ja selle allasutused loobuvad 1. maini kõigist välislähetustest, samuti välisdelegatsioonide ja -külaliste vastuvõtmisest.
 • Maikuuni jäetakse ära valla korraldatavad kultuuri- ja spordiüritused ning sama palutakse kaaluda MTÜ-del ja erasektoril.
 • Haridusasutused lükkavad edasi planeeritud ekskursioonid, reisid ning kohtumised teiste koolidega ja lasteaedadega. Samuti spordivõistlused ja aineolümpiaadid.
 • Koolid on vajadusel valmis tööd ümber korraldama ning rakendama distantsõpet.
 • Nakkusohu ilmnemisel suletakse valla koolid, lasteaiad, huvikoolid, kultuurimajad, raamatukogud, noortekeskused ja teised asutused haiguse leviku piiramiseks.
 • Reise kavandavatele töötajatele ja peredele antakse soovitus jääda pärast reisi kaheks nädalaks koju.

Haridusjuhid jätkavad regulaarselt kohtumisi ja info vahetamist, kuni olukorra lahenemiseni. Täna kell 15 koguneb Valga valla kriisikomisjon, et arutada edasist tegutsemist laiemal tasandil.

Terviseameti soovitusel tuleb kõigil neil, kes saabuvad riskipiirkondadest, jääda kaheks nädalaks koju ning vältida liikumist rahvarohketes kohtades. Haigustunnuste ilmnemisel tuleb telefoni teel konsulteerida oma perearstiga või helistada perearsti nõuandetelefonile 1220.

Täpsemad juhised www.terviseamet.ee/uuskoroonaviirus

Lugupidamisega


Põim Kama
Valga Vallavalitsus
kommunikatsioonijuht
+372 5871 7624
Poim.Kama@valga.ee  
www.valga.ee

Valga Põhikoolis peatatakse ajutiselt õppetöö

12. märts 2020

Valga valla kriisikomisjon otsustas täna peatada ajutiselt õppetöö Valga Põhikooli hoones. Otsus on seotud teatega, et kooli üks õpilane võib olla kokku puutunud koroonaviirusesse nakatunuga.

“Täna Valga vallas ükski nakatumine kinnitust leidnud pole, kuid arvestades üldist olukorda otsustasime kuni kõnealuse perekonna proovide tulemuste selgumiseni koolis õppetöö ümber korraldada ja õpilased koju jätta. Esialgu katkestatakse töö koolimajas nädalaks, kuni täpsema info laekumiseni,” kommenteeris olukorda Valga vallavanem Margus Lepik.

Õppetöö Valga Põhikoolis korraldatakse ümber esialgu kuni 20. märtsini ja õpilased suunatakse koduõppele. Täpsemad juhised annab lapsevanematele kool. Nii kooliperet kui avalikkust hoitakse kõigi arengutega kursis. Valga valla kriisikomisjon koguneb taas olukorda arutama esmaspäeval, 16. märtsil kell 15.

Terviseameti soovitusel tuleb kõigil neil, kes saabuvad riskipiirkondadest, jääda kaheks nädalaks koju ning vältida liikumist rahvarohketes kohtades. Haigustunnuste ilmnemisel tuleb telefoni teel konsulteerida oma perearstiga või helistada perearsti nõuandetelefonile 1220.

Täpsemad juhised www.terviseamet.ee/uuskoroonaviirus

Lugupidamisega

 

Põim Kama
Valga Vallavalitsus
kommunikatsioonijuht
+372 5871 7624
Poim.Kama@valga.ee  
www.valga.ee

Ülikooliline etteütlus

12. märts 2020

Reedel, 13. märtsil tähistatakse Valga Põhikoolis emakeelepäeva ja toimub juba 6. korda ülekooliline raadioetteütlus. Seekord on etteütluse teema pühendatud eesti filmile. Etteütlus toimub 1. tunni ajal.

Näitemängukonkurss "Maskid ette"

03. märts 2020

12. märtsil kell 13.00 toimub Valga Põhikooli aulas näitemängukonkurss "Maskid ette".

Konkursi eesmärk on aktiviseerida ja arendada õpilaste loovust lavalise eneseväljenduse kaudu.
Innustada teatrigruppide tekkimist. Anda panus teatriõpetusse ainekava osana.

Konkursile on oodatud eriliigilised omaloomingulised või teiste autorite loodud lavastused (estraadikava, näidend, monoloog, stand-up show, muusikaline etendus, lavastatud luulekava, pantomiim jne)

Heategevuslik loterii

03. märts 2020

Juba sel kolmapäeval, 4. märtsil kell 8.45-9.00 toimub meie koolis 4. korrusel heategevuslik loterii. Loosi läheb 100 ahjusooja ülepannikooki. Iga loos võidab, ühe loosi hind on 1 euro. Tutvu kindlasti kohapeal loterii reeglitega.
Üllatusena on looside hulgas üks õnnenumber, mille võitja saab tasuta pannkoogi, st maksame raha tagasi.
Loterii tulu läheb heategevusprogrammi vahetund.ee fondi, mis toetab aktiivsete vahetundide sisustamist meie koolis.
Teeme üheskoos väikese heateo ja aitame muuta vahetunnid põnevamaks.
Kelle jalg tatsub, selle suu matsub!

Sõbranädala maleturniiri tulemused

18. veebruar 2020

Sõbranädalal toimus 7.b klassi õpilase Sivert Raide eestvedamisel sõbranädala "Sõbralik maleturniir", mille võitis Kevin Peterson 4.a klassist. Tubli II koha saavutas Riko Kikkatalo 5.a ja III koha Mattias Säre 6.c klassist.

3D