Kooli vastuvõtmise kord

MÄÄRUS

 

Valga                                                                              4. mai 2010 nr 5

 

 

Valga linna munitsipaalüldhariduskoolide

vastuvõtu tingimused ja kord

 

Määrus kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 28 lõige 3, Haridus- ja teadusministri 6. detsembri 2005 määrusega nr 52 kehtestatud “Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheitmise korra” § 3 lõike 1 ning Valga Linnavolikogu 29. jaanuari 2010 otsuse nr 3 „Volituste andmine“ alusel.

 

 1. peatükk

Üldsätted

 

§ 1. Reguleerimisala

Valga linna munitsipaalüldhariduskoolide vastuvõtu tingimused ja kord (edaspidi kord) reguleerib õpilaste vastuvõtmist Valga Põhikooli, Valga Vene Gümnaasiumi, Valga Gümnaasiumi ja Valga Kaugõppegümnaasiumi (edaspidi kool).

 

§ 2. Korras kasutatavad mõisted

 1. Õpilase kooli vastuvõtmine on õpilaskoha täitmine direktori käskkirjaga õpilaste nimekirja kinnitamise kaudu.
 1. Põhikool on kool, kus on 1. – 9. klass, sh ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi põhikooli osa.
 1. Gümnaasium on kool, kus on 10. – 12. klass, sh ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi osa.

 

§ 3. Vastuvõtu korraldus

 1. Kool on kohustatud tagama õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule isikule, kelle elukoht asub rahvastikuregistri andmetel Valga linnas.
 1. Valga Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) kinnitab igal aastal hiljemalt märtsikuus rahvastikuregistri andmete alusel koolis avatavate esimeste ja kümnendate klasside arvu kooliti. Kui enne õppeaasta algust muutub elukohajärgse põhikooli esimese klassi õpilaskohtade vajadus, siis muudab linnavalitsus vajadusel avatavate esimeste klasside arvu.
 1. Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või tema seaduslik esindaja (edaspidi lapsevanem) kirjaliku vastuvõtmistaotluse koos järgmiste lisadega:
 1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse ametlikult kinnitatud ärakirja);
 1. kui taotluse esitab sisseastuja seaduslik esindaja, siis esindaja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
 1. sisseastuja tervisekaardi selle olemasolul ja  kaks fotot 3 × 4 cm;
 1. gümnaasiumiastmesse vastuvõtmisel sisseastuja põhiharidust või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja.

 

 1. Õpilase ületulekul teisest koolist esitatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 loetletud dokumentidele:
 1. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
 2. tervisekaart;
 3. direktori (juhataja) allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
 4. kooli direktori (juhataja) allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat ning hinneteleht jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel.
 1. Õpilase kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor käskkirjaga.

 

 1. peatükk

Vastuvõtt esimesse klassi

 

§ 4. Vastuvõtt esimesse klassi

 1. Lapsevanem esitab koolile lapse õppima asumiseks kirjaliku taotluse hiljemalt 20. augustiks.
 1. Vastuvõetavate õpilaste nimekirja koostamisel arvestab kooli direktor eelkõige:
 1. taotluse esitamise aega, eelistatud on ajaliselt varem taotluse esitanud;
 2. sisseastuja enda ja tema ühe lapsevanema elukoha rahvastikuregistri andmeid, eelistatud on sisseastuja, kelle elukohaks on Valga linn.
 1. Kooli vastuvõetud õpilaste nimekirjad avalikustatakse kooli kodulehel hiljemalt 31. augustiks.
 1. Kooli mitte vastuvõetuid isikuid teavitatakse kirjalikult viie tööpäeva jooksul pärast vastava otsuse tegemist.

 

§ 5. Vastuvõtt vabadele kohtadele

 1. Õpilasi, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Valga linn, võetakse koolidesse (1. kuni 9. klass) vabade kohtade olemasolul.
 1. Vastuvõtmisest keeldumisest teavitatakse kirjalikult viie tööpäeva jooksul pärast vastava otsuse tegemist.
 1. peatükk

Vastuvõtt gümnaasiumisse

 

§ 6. Vastuvõtt  Valga Vene Gümnaasiumi ja Valga Kaugõppegümnaasiumi 10. klassi

 1. Valga Vene Gümnaasiumisse ja Valga Kaugõppegümnaasiumisse vastuvõtuks esitatakse käesoleva korra § 3 lõikes 3 nimetatud dokumendid.

 

 1. Valga Vene Gümnaasiumi ja Valga Kaugõppegümnaasiumi 10. klassi vastuvõtu aluseks on põhikooli lõpuhinded, mis peavad olema vähemalt rahuldavad, sealhulgas käitumishinne.

 

 1. Valga Vene Gümnaasiumisse ja  Valga Kaugõppegümnaasiumisse toimub vastuvõtt põhikooli lõputunnistuse alusel. Valga Vene Gümnaasiumi 10. klassi astumiseks esitatakse dokumendid ajavahemikul 15. juunist kuni 20.augustini, Valga Kaugõppegümnaasiumi 10. klassi astumiseks esitatakse dokumendid hiljemalt 20. augustiks.

 

 1. Valga Vene Gümnaasiumisse ja Valga Kaugõppegümnaasiumisse vastuvõetud õpilaste nimekirjad avalikustab kooli direktor veebilehel hiljemalt 31. august.

 

§ 7. Vastuvõtt Valga Gümnaasiumi 10. klassi

 

 

 1. Valga Gümnaasiumi 10. klaasi vastuvõtmise aluseks on  põhikooli lõputunnistus ja vastuvõtukatsete (test ja 9. klassi kolme esimese veerandi õppetulemused käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud ainete osas) sooritamise tulemused. 10. klassi astumiseks vajalike testide sooritamise ning dokumentide vastuvõtmise kuupäevad ja kellaajad avaldatakse kooli veebilehel hiljemalt 1. märtsil.
 1. Vastuvõtukatsetele lubatakse kõik 9. klassi õpilased, kes selleks soovi avaldavad.
 1. Vastuvõtukatsetele tulles esitab õpilane:
 1. isikut tõendava dokumendi;
 2. 9. klassi klassitunnistuse või selle kinnitatud koopia;
 3. kohapeal täidetava eelavalduse oma nime, kooli, klassi, postiaadressi ja telefoninumbriga.
 1. Valga Gümnaasiumi 9. klassi õpilased ei pea esitama käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1 ja 2 nimetatud dokumente.
 1. Testi tulemuste ning 9. klassi kolme esimese veerandi õppetulemuste põhjal eesti keeles, A-võõrkeeles, ajaloos, matemaatikas, füüsikas ja keemias koostatakse pingerida. Pingerea avalikustamisel kasutatakse väljastatud koode.
 1. Pingerida avalikustatakse kooli veebilehel ja teadetetahvlil testi sooritamisest 7 tööpäeva jooksul. Pingerea alusel koostatakse Valga  Gümnaasiumi 10. klassi vastu võetud õpilaste nimekiri.
 1. Nimekirjas olevad  õpilased esitavad koolile hiljemalt juunikuu viimaseks tööpäevaks:
 1. avalduse 10. klassi õppima asumiseks (kui isik on alaealine, peab avaldusel olema märge seadusliku esindaja nõusoleku kohta);
 2. 9. klassi lõputunnistuse koos hinnetelehega, kus kõik hinded peavad olema vähemalt rahuldavad;
 3. isikut tõendava dokumendi ja sünnitunnistuse;
 4. tervisekaardi.
 1. Kui  vastuvõetud õpilaste nimekirjas olev isik loobub saadud kohast või ei esita tähtaegselt nõutud dokumente või dokumendid ei vasta vastuvõtutingimustele, siis arvatakse ta vastuvõetavate õpilaste nimekirjast välja ning vabanenud koht täidetakse pingereas järgmisel kohal oleva õpilaskandidaadiga.
 1. 10. klassi vastu võetud õpilaste nimekiri avalikustatakse Valga Gümnaasiumi veebilehel hiljemalt kolmandal tööpäeval pärast dokumentide esitamise tähtaja lõppemist.
 1. Kooli direktor teavitab kodulehe kaudu avalikkust gümnaasiumi klassi vabadest kohtadest ja gümnaasiumi vabade kohtades täitmise põhimõtetest.
 1. Vabadele   kohtadele  10. klassi korraldatakse ajavahemikul 21. – 28. august järelkonkurss. Järelkonkursi tulemused avalikustatakse kooli kodulehel hiljemalt 30. august.

§ 8. Testi sooritamine Valga Gümnaasiumis

 1. Õpilaskandidaadid sooritavad kirjaliku komplekstesti, mis koosneb neljast osast:
 1. eesti keelest;
 2. A- võõrkeelest;
 3. matemaatikast ja
 4. füüsikast.

 

 1. Igale testi sooritajale väljastab Valga Gümnaasium personaalse 4- numbrilise koodi.
 1. Testi iga osa sooritamiseks on aega 45 minutit.
 1. Testide koostamiseks ja hindamiseks moodustab Valga Gümnaasiumi direktor käskkirjaga igas aines komisjoni, kuhu peab kuuluma kuni kaks õpetajat Valga Gümnaasiumist  ja kuni kaks õpetajat Valga Põhikoolist.
 1. Testide koostamise ja hindamise korraldab ning konkursi läbiviimise ja konkursi tulemuste avalikustamise eest vastutab direktori asetäitja õppe- ja kasvatusalal.
 1. Testi hinnatakse 100 punkti süsteemis (matemaatika 30 punkti, füüsika 20 punkti, eesti keel 25 punkti ning A- võõrkeel 25 punkti).
 1. Testi saab sooritada üks kord.
 1. Testi tulemused avalikustatakse Valga Gümnaasiumi veebilehel.
 1. Testi sooritanud isikutel ja nende vanematel on õigus tutvuda testide tulemustega ja hindamisega ning saada selgitusi tulemuste kohta 30. augustini. Kool säilitab teste              1. oktoobrini

 

§ 9. Õpilase üleminek ühest koolist teise gümnaasiumiastmes

Õpilased, kes soovivad astuda 10. klassi õppeaasta kestel või kes soovivad astuda 11. või 12. klassi, võetakse vastu direktsiooni poolt määratud tingimustel ja juhul, kui õpilase eelnev õppekava ja kooli õppekava sobivad. Kooli vastuvõtu eelduseks on vähemalt rahuldavate hinnetega tunnistus või õpinguraamat.

 

§ 10. Rakendussätted

 1. Käesolevat korda rakendatakse alates 2010/2011 õppeaastast.
 1. Kord jõustub 1. juuni 2010.

 

 

Ivar Unt          

Linnapea                                                                     Diana Tipka

                                                                                  Linnasekretär

 

 

 

 

Ärakirjad:                     haridus- ja kultuuriamet

Valga linna munitsipaalüldhariduskoolid (elektrooniliselt)

                                   eRT