Mis on digitaalne kunst?

13:25 18. veebruar 2014
Vaatamisi:

Sõna fotograafia pärineb kreeka keelest ja tähendab valguse kirjutamist.

Mis on digitaalne kunst? (projektõpe)

Sihtgrupp: 5. klassid

Õppe- ja kasvatuseesmärk:

 • saada teada, mis on digitaalne kunst ja  õppida tundma visuaalseid väljendusvahendeid, kasutades loovtöös digitaalset tehnoloogiat;
 • luues seoseid kunsti- ja tehnoloogia arengu vahel ning arendades end läbi  mõtlemis-,  koostöö- ja loominguliste eneseväljendusvõimaluste, valmib fotoalbum.

Tunni kirjeldus

Tegevused võetud eesmärkide saavutamiseks toimuvad kolme etapina.

I Sissejuhatav tund

 • Selgitatakse välja õpilaste teadmised digitaalsest kunstist ja  digitaalsetest töövahenditest ning omandatakse uusi teadmisi, jagatakse ideid kaaslastega.
 • Õpilastele tutvustatakse kuidas fotografeerimisvahendeid ja fotosid kasutada nii, et see oleks kooskõlas isikuandmete kaitse seaduse nõuetega. Selgitatakse piltide internetti ülesriputamise reegleid.
 • Tutvustatakse mobiiltelefoni, fotokaamera ja arvuti kasutamise võimalusi loomingulise töövahendina.
 • Õpilased saavad ülesandeks luua süžee, mille alusel peaks toimuma praktiline töö.

Õpitulemused

Õpilane:

 • teab, mis on digitaalne  kunst ja digitaalsed töövahendid;
 • teab isikuandmete kaitse seaduse nõudeid ja piltide kasutamise reegleid;
 • tunneb mobiiltelefoni, fotokaamera ja arvuti kasutamise võimalusi loomingulise töövahendina.

II Praktilise tegevuse tund

 • Õpilaste poolt loodud süžeede alusel toimub praktiline töö- meeskonnatöö ja töö digitaalsete töövahenditega. Erinevates keskkondades pildistatakse meeskondlikke süžeesid.
 • Korratakse üle piltide kasutamise / internetti ülesriputamise reegleid.
 • Kõik valminud pildid salvestatakse arvutisse loodavasse pildialbumisse.

Õpitulemused

Õpilane:

 • kavandab ja korraldab tegevust, arvestades kaaslastega;
 • teab, kuidas luua süžeed,
 • rakendab fotokunsti;
 • oskab kasutada jäädvustamisel mobiiltelefoni / fotokaamerat;
 • tegutseb eetiliselt ja ohutult virtuaalses keskkonnas.

III Pildialbumi loomine ja esitlemine

 • Toimub pildialbumi esitlemine. Pildialbumi esitlemisel suunatakse õpilasi lugema visuaalset infot ja mõistma, kuidas kõnetab meid fotokunst kui visuaalse kunsti osa. Milliseid emotsioone esitlus esile kutsub? Kuidas seda keelt mõista?
 • Analüüsitakse valminud fotode kvaliteeti ja loodud süžeed.
 • Tehakse valikuid albumi koostamise osas. Ebasobivad fotod kustutatakse.
 • Kirjutatakse juurde sobivad alltekstid.
 • Valitakse fotoalbumi esitlemiseks sobiv taustmuusika.
 • Koostöö tulemusena valmib klassi fotoalbum.
 • Tuntakse rõõmu individuaalses- ja koostöös valminud tulemusest ja nauditakse valminud albumi vaatamist.

Õpitulemused

Õpilane:

 • analüüsib töö tulemust esitluse abil;
 • tunneb rõõmu töö tulemusest.

Kokkuvõte

Õppe- ja kasvatuseesmärgid täidetakse:

 • õpilane sai teada, mis on digitaalne kunst, õppis tundma visuaalseid väljendusvahendeid, kasutades loovtöös digitaalset tehnoloogiat;
 • luues seoseid kunsti- ja tehnoloogia arengu vahel ning arendades end läbi  mõtlemis-,  koostöö- ja loominguliste eneseväljendusvõimaluste, valmis fotoalbum.

Hindamine

 • Õpilastele tutvustati hindamise kriteeriume.
 • Hinnati kujundavalt ja numbriliselt.
 • Õpilased said töö käigus suulist tagasisidet, sealhulgas innustavaid hinnanguid, õppeülesannete täitmise ja käitumise kohta.

 

Saavutanud koostööoskuse ja avatud meele, tunnetab õpilane oma kunsti- võimeid ning hakkab väljendama oma mõtteid, ideid, teadmisi.

Läbivate teemade kaudu toetab protsess järgmiste pädevuste kujunemist:

Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine /Väärtus ja kõlblus

väärtuspädevus

loomingulise tegevuse väärtustamine- rõõm loovast mõtlemisest, kaaslaste isiksuslike erinevustega arvestamine.

sotsiaalne pädevus

omaalgatus, sallivus ja koostöö on märksõnad, mis  kujunevad ühise loometegevuse käigus, eetiline tegutsemine virtuaalses keskkonnas;

enesemääratluspädevus

adekvaatne enesehinnang, enese avastamine grupi liikmena, töö käigus esinevate probleemide lahendamine;

õpipädevus

visuaalsete väljendusvahendite tundmine, töö planeerimine, saadud teadmiste praktiline kasutamine, suutlikkus organiseerida ja organiseeruda;

suhtluspädevus

enda soovide arusaadav väljendamine, oma arvamuse avaldamine ja selle põhjendamine;

 

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus / Tehnoloogia

kunstipädevus

mõistab visuaalset keelt, loob seoseid kunsti- ja tehnoloogia arengu vahel, tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;

ettevõtlikkuspädevus

on aktiivne ja ettevõtlik, võtab vastutuse, viib oma ideed ellu, elulähedases keskkonnas, koostöö- ja loominguliste eneseväljendusvõimaluste kaudu;

teab, et oma teadmisi ja oskusi täiendades on võimalik tulevikus raha teenida, hakates ise ettevõtjaks.

 

 

Lõiming

 

Loodusõpetus

Keskkonda säästev käitumine õues pildistades.

Kehaline kasvatus

 

Koostöö harjutamine, kaaslastesse salliva suhtumise kujundamine, õpilaste

tahteomaduste (püsivus, julgus, heatahtlikkus, abivalmidus jne) toetamine.

Arvutiõpetus

 

Fotode teisaldamine  ja salvestamine arvutisse, muusikapala leidmine arvutist, fotoalbumi koostamine ja esitlemine.

Eesti keel

 

Suulise väljendusoskuse ja suhtlusoskuse arendamine. Sobivate alltekstide leidmine esitlusele. 

Muusikaõpetus

 

Muusika kasutamine albumi esitlemisel. Visuaalne kunst ja muusika tekitavad emotsioone, mida võetakse vastu nii mõistuse kui tunnetega.

Õpetaja  Raili Tammeorg

Lisa: alltekstideta väljavõtteid fotoalbumitest „Koostöös peitub jõud“.