Huvitav bioloogia tund

14:17 12. september 2014
Vaatamisi:

Teema:  „Hulkraksed seened“

Õppeaine: Bioloogia

Seos õppekavaga:

  • Ülevaade eluslooduse objektidest, nende ehituse, talitluse kooskõlast
  • Seente välisehituse mitmekesisus tavalisemate kott- ja kandseente näitel.
  • Seente paljunemine eoste ja pungumise teel.
  • Toitumine surnud ja elusatest organismidest, parasitism ja sümbioos. Eoste levimisviisid.
  • Loodusliku mitmekesisuse väärtustamine
  • Koostööoskuste arendamine
  • Analüüsi- ja võrdlusoskuse arendamine
  • Laboris kasutatavate vahendite tundmaõppimine
  • Terviseohutuse teadvustamine – söödavad ja mürgised seened.

Õppevahendid: levinumad kott- ja kandseened, binokulaarmikroskoop, mikroskoop, luup, meeleelundid,  joonlaud, tööleht, õpik, seenemäärajad.

Tegevused:

Paaris- ja rühmatöö. Kübarseente vaatlemine, kirjeldamine, liigi määramine, töölehe täitmine, õpitu kinnistamine

Lõiming: eesti keel, kunst, olmekeemia

Tunni koostajad, läbiviijad: Lisel Helbrodt, Tiivi Rüütel