Uurimuslik õpe 3.a klassis

09:35 17. september 2014
Vaatamisi:

Aeg: 12. september 2014

Teema: „Seened“
Eesmärgid: Õpetada aktiivõppemeetodi kaudu tundma meie metsades kasvavaid söögi- ja mürgiseeni.

Tunni sisu:
Õppetegevused olid jagatud nelja rühma:

  1. Töö teatmeteosega „Looduse leksikon“
  2. Töötamine arvutis
  3. Mõistekaardi koostamine
  4. Seente uurimine luubiga

Õpilased olid jagatud  nelja rühma. Iga rühm pidi läbima kõik neli õppetegevust. Igal õpilasel tuli iseseisvalt täita oma tööleht saadud ülesannetega ning koostada oma rühmaga   seente  kohta mõistekaart. Töölehed kogus  igaüks oma õpimappi. Oma teadmisi seente kohta kinnistati seente õppemänguga, mis oli arvutipõhine.

Õppetunni valmistas ette ja viis läbi õpetaja Anneli Lõoke