Huvitavad koolitunnid 3.b klassis

12:24 03. oktoober 2014
Vaatamisi:

Teema:  Projektõpe „Värvilinn“ (2 nädala jooksul)

Õppeainete vaheline lõiming: tööõpetus, pärimuskultuur, eesti keel, liikluskasvatus, muusikaõpetus, inimeseõpetus

Seos õppekavaga: Õppekava läbiv teema „Tervis ja ohutus“

Eesmärk: Lapse kui liikleja käitumise kujundamine läbi mängulise tegevuse

Õppevahendid: töölehed eesti keele, pärimuskultuuri ja inimeseõpetuse tunnis, meisterdamisvahendid, süntesaator

Tegevused:

Paaris- ja rühmatöö. Erinevate liiklussituatsioonide kirjeldamine ja võimalike ohuolukordade märkamine (vestlus, rühmatöö) töölehe täitmine, õpitu kinnistamine

Õpetaja kommentaar: Kahe nädala jooksul meisterdasime oma  linnamaketti ja lahendasime erinevaid teemakohaseid töölehti ja probleemülesandeid. Väga mõnus tunne oli õpilasi kõrvalt jälgida õhinal tegutsemas. Väga palju arenes ka meie klassis koostöö oskus (mis ei olnudki eraldi eesmärgiks), õpilased võtsid ja täitsid ülesandeid ilma õpetajapoolse meeldetuletuseta. Linna nimi selgus konkursi käigus nagu demokraatiareeglitele kohane.

Tunni koostaja, läbiviija: Airi Laine