Alusväärtused ja eesmärgid

Meie alusväärtused

 • kõikide inimeste olulisus
 • rõõmsameelsus ja sõbralikkus
 • meeskonnatöö
 • kaasaegne õpikeskkond
 • turvalisus ja kaasamine
 • eesmärgistatud töökus
 • lahendustele orienteeritud suhtumine

Valga Põhikooli 2017/2018. õppeaasta üldeesmärk:

Iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetava, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendava õpikäsituse rakendamine

Alameesmärgid:

 1. Muutunud õpikäsitusest arusaama kujundamine, metoodikatega tutvumine, metoodikate rakendamine ja selle kogemuse jagamine kaasõppijatega (õpikogemuse jagamine õpikogukondades)
 2. Haridustehnoloogiliste pädevuste arendamine vastavalt kutsestandardile (digiminutid, infotehnoloogilised koolitused)
 3. Töötajate isikliku professionaalse arengu süsteemi arendamine tuginedes 360˚ tagasisidetulemustele (arenguvestlused, tunnivaatlused, eesmärgid, arenguvestlusjärgsed coachingud)
 4. Valga Põhikooli õppekava II ja III kooliastme ainekavade arendamine väljundipõhiseks (hindamise lahtikirjutamine väljundipõhiseks); I kooliastmes vajaduspõhine väljundite korrigeerimine
 5. Iga õppija arengu jälgimine ja kaardistamine (arenguülevaate andmine)
 6. Distsipliini saavutamine järjepidevate ühtsete nõuete esitamise kaudu (kokkulepitud reeglite alusel nõuete esitamine)

­       ALUS: Valga Põhikooli arengukava 2016-2020