Kodukord

Valga Põhikooli kodukord

Kinnitatud dir kk 17.10.2017 nr 1-6/23

Valga Põhikooli kodukord

Valga Põhikoolis toimivad kokkulepitud reeglid, mille järgimises ollakse järjekindlad. Koolis
peetakse lugu viisakusest. Turvalisus koolis on kogu koolipere ühiseks hooleks.

Kooli kodukord määrab kindlaks õppetöö, õppetundide, vahetundide, ürituste ja väljasõitude
korralduse, õpilase käitumisele seatud nõuded, koolikohustuse täitmise, õpilase arengu
toetamise, tunnustamise ja mõjutusvahendite rakendamise alused ning õpilaste ja töötajate
turvalisuse tagamise põhimõtted.

Valga Põhikooli kodukord koosneb üldosast ja lisadest, milles kirjeldatakse konkreetseid
tegevusi reguleerivad põhimõtted

1. Koolikohustus

1.1. Õpilase esmane kohustus on õppimine. Osavõtt ja kaasatöötamine kõikidest õppetundidest
on kohustuslik. Õpilane jõuab tundi õigeaegselt ja ettevalmistunult, kaasas vajalikud
õppevahendid.
1.2. Õppetöö algab koolis kell 8.00. Õpilane on koolis õppetöö alguseks. Lapsevanem tagab
õpilase õigeaegse õppetundidesse jõudmise.
1.3. Mõjuva põhjuseta puudumise ja hilinemise korral rakendatakse õpilasele koheselt
mõjutusmeetmeid vastavalt tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise korrale.
1.4. Õppetöö toimub vastavalt päevakavale koolis või väljaspool kooli õpetaja määratud kohas.
1.5. Koduste ülesannete täitmine on kohustuslik.
1.6. Õppetöö ajal on kooli territooriumilt või õpetaja määratud kohast omavoliline lahkumine
keelatud. Omavolilise lahkumise korral vastutab õpilane ise oma ohutuse/tegude eest.
1.7. Valga Põhikooli õpilaspäevik on dokument, mille omamine, kaasaskandmine, täitmine ja
esitamine on 1.-6. klassi õpilastele kohustuslik ja 7.-9. klassi õpilastele soovituslik.
1.8. Lapsevanemat teavitatakse tugi- ja/või mõjutusmeetme rakendamisest (kutsed, kõneravi ja
õpiabi määramine jms) Stuudiumi keskkonna kaudu, telefoni teel või eraldi kirjaliku
teatena.
1.9. Hindamise põhimõtted ja kord on sätestatud kooli õppekavas.
1.10. Õpiraskuste ennetamiseks või õpiraskustega õpilase toetamiseks rakendatakse
tugimeetmeid vastavalt kooli õppekavas sätestatud õpilaste juhendamise ja hariduslike
erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtetele.
1.11. Valga Põhikooli õpilasi tunnustatakse väga hea õppimise ja eeskujuliku käitumise eest
ning silmapaistvate saavutuste eest olümpiaadidel, konkurssidel, spordivõistlustel vastavalt
õpilaste tunnustamise korrale.
1.12. Õpilas(t)e vaimset või füüsilist turvalisust ohustava(te) juhtumi(te) korral tegutsetakse
vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.
1.13. Õppetöö korraldamisel järgitakse tervisekaitse nõudeid.
1.14. Õppetööst puudumise mõjuvaks põhjuseks loetakse:
1.14.1. haigestumine,
1) juhul kui õpilane puudub haiguse tõttu viis või enam järjestikust päeva, esitab
lapsevanem perearsti/pereõe tõendava dokumendi selle kohta, et laps on olnud
haige.
2) juhul kui õpilane puudub lühiajaliste haiguste tõttu rohkem kui 20% ühe
õppeveerandi õppetundidest, peab kool vajalikuks vestelda lapsevanemaga õpilase
tervise teemadel;
1.14.2. perekondlikud põhjused,
1) ette planeeritud põhjuste korral esitatakse nädal enne puudumist klassijuhatajale
aineõpetajatega kooskõlastatud taotlus, kui aineõpetaja(d) ei ole andnud nõusolekut
puudumiseks, siis lahendatakse olukord lapsevanema ja direktori vahel;
2) ootamatute põhjuste korral teavitab lapsevanem kooli puudumise esimesel päeval
hiljemalt kella 14.00;
1.15.3.puudumine Valga Põhikooli esindamise eest kooli õppetööga seotud võistluste,
olümpiaadide jne tõttu teavitab aineõpetaja eelnevalt õppejuhti, klassijuhatajat,
aineõpetajaid ning kooli toitlustajat Stuudiumi keskkonna kaudu.
1.15. Õpilase puuduma jäämisest on lapsevanem kohustatud teavitama Stuudiumi keskkonna,
lapse klassijuhataja või kooli kantselei kaudu puudumise esimesel päeval.
1.16. Õppetööst on lubatud puududa lapsevanema/arsti tõendi alusel. Tõend tuleb esitada
kohe kui õpilane naaseb õppetööle. Klassijuhataja võib hiljem esitatud tõendit mitte
arvestada ning tõlgendada puudumist põhjuseta puudumisena.
1.17. Kehalisest kasvatusest vabastuse taotluse esitab õpilane aineõpetajale õ kehtivusaja
alguses. Kehalise kasvatuse tunnist vabastatud õpilane viibib oma klassi tunni juures ning
täidab õpetaja antud individuaalseid ülesandeid.
1.18. Lapsevanem on kohustatud võimaldama ja soodustama koolikohustuse täitmist. Õpilase
koolist puudumisest tingitud omandamata õppekava osa täitmise eest vastutab lapsevanem.
1.19. Õpilase puudumine ei vabasta teda õppematerjali omandamisest ega puudutud tunnis
antud õppeülesande tähtajalisest täitmisest.

2. Hindamisest teavitamise kord

2.1. Kooli õppekavas sätestatud õpilaste hindamise korraldus on kättesaadav
lapsevanemale, õpilase seaduslikule esindajale, õpilasele ja õpetajale kooli
koduleheküljel.
2.2. Õpilasel on õigus saada õpetajatelt teavet oma hinnete ja sõnaliste hinnangute kohta.
2.3. Lapsevanemal või lapse seaduslikul esindajal on õigus saada teavet õpilase hindamise
korralduse kohta, saada teada oma lapse hindeid või tema teadmistele ja oskustele antud
hinnanguid.
2.4. Trimestri alguses teeb õpetaja õpilasele teatavaks õppeaines nõutavad teadmised ja
oskused ning õpiülesanded, mille täitmine on kohustuslik, sh kontrolltööd ja teised olulised
õpiülesanded.
2.5. Hindamisest teavitamiseks on kasutusel Stuudium ja õpilaspäevik. Kirjalikku tagasisidet
õpilase kokkuvõtvatest sõnalistest hinnangutest (1.-3. klass) ja/või hinnetest (4.-9. klass)
ning käitumise ja hoolsuse kohta antakse vähemalt kolm korda aastas iga trimestri lõpus.
Õppeaasta lõpus väljastatakse kõigile õpilastele klassitunnistus.
2.6. Käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtted on sätestatud kooli õppekavas. Õpilastele
tutvustab käitumise ja hindamise põhimõtteid klassijuhataja.
2.7. Käitumise hindamise aluseks on kooli kodukorra täitmine ning üldtunnustatud käitumis-
ja kõlblusnormide järgimine koolis ja kooliga seonduvatel üritustel. Positiivse
käitumishindega hinnatakse õpilast, kes täidab kooli kodukorra nõudeid.
2.8. Esimese ja teise trimestri lõpus väljastatakse lapsevanema soovil Stuudiumi keskkonnast
paberkandjal hinneteleht. Klassitunnistuse paberkandjal saab õpilane õppeaasta lõpus. I
kooliastme õpilased saavad trimestritunnistuse iga trimestri lõpus.
 

3. Käitumine

3.1. Valga Põhikooli õpilane hoiab oma kooli au ja väärikust.
3.2. Õpilane austab kõigi õpilaste õigust õppida ja õpetaja kohustust õpetada.
3.3. Õpilane on igas olukorras viisakas ja käitub üldtunnustatud käitumisreeglite kohaselt.
3.4. Valga Põhikooli õpilane käitub terviseteadlikult, järgib isikliku hügieeni reegleid, ei
tarvita alkoholi, tubakatooteid ega teisi narkootilisi aineid või meelemürke. Pürotehniliste
ja tulesüütamise vahendite omamine ja kasutamine on kooli territooriumil keelatud. Kui
õpilane eksib antud punkti vastu, teavitatakse vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktides
sätestatud korrale õpilase vanemat või tema seaduslikku esindajat ja politseid.
3.5. Valga Põhikooli õpilane ei avalda ja levita Internetis (sh e-kirjad) ega
mobiiltelefoni/nutiseadme vahendusel halvustavaid või solvavaid tekste, pilte, videoid.
3.6. Tundi alustab ja lõpetab õpetaja. Hea tava on, et tundi alustatakse püstitõusmise ja
tervitamisega.
3.7. Elektrooniliste seadmete kasutamine on tunni ajal keelatud, välja arvatud tundi läbiviiva
õpetaja loal. Mobiiltelefonid jt nutiseadmed on tunni ajal koolikotis, välja lülitatud või
hääletul režiimil.
3.8. Õpetajal on õigus ohtlikud esemed, mis ohustavad õpilast ennast või teisi koolis viibivaid
inimesi, võtta hoiule ja viia tunni lõpus hoiule võetud ese juhtkonna- või tugimeeskonna
liikmele ja ese tagastatakse üksnes lapsevanemale või hooldajale, kes kutsutakse kooli.
3.9. Õpetajal on õigus tundi segavad esemed võtta hoiule. Reeglina tagastatakse hoiule võetud
ese tunni või õppepäeva lõpus. Korduva õppetunnis mittevajalike esemete hoiulevõtmise
korral toimub õpilase vestlus klassijuhataja või klassijuhataja ja lapsevanemaga, mille
käigus sõlmitakse edasised kokkulepped.
3.10. Koolis toimib korrapidamise süsteem, milles osalevad õpetajad ja õpilased.
3.11. Arvutiklassis, raamatukogus, sööklas, ujulas ja garderoobis täidab õpilane seal kehtivaid
eeskirju. Einestada võib õpilane ainult sööklas või puhvetis.
3.12. Õppekäikude, ekskursioonide, matkade läbiviimisel juhindutakse õppekäikude,
ekskursioonide, matkade läbiviimise korrast. Ekskursioonidel, õppekäikudel, matkadel või
teistel klassivälistel üritustel viibides täidab õpilane täpselt õpetaja või juhendaja korraldusi.
Enne õppekäiku instrueeritakse õpilasi ja vajadusel lapsevanemaid ohutusnõuetest.
3.13. Vahetund on õpilasele puhkamiseks - ei häirita kaasõpilasi ega õpetajaid. Õpilane lahkub
üldjuhul vahetunniks klassist.
3.14. Vahetunni ajal liigub õpilane koridorides ja treppidel rahulikult. Õpilane peab jälgima, et
ta ei takistaks teiste liikumist.
3.15. Koolis kui akadeemilises asutuses on õpilane riietatult puhtalt ja korrektselt. Pidulik
aktuse- ja eksamiriietus on üldjuhul Valga Põhikooli koolivormi pidulik komplekt, mis
koosneb kudumist, triiksärgist, lipsust või kaelasallist, mustast seelikust või pükstest.
3.16.1 Koolivormi põhielemendiks on kudum (valikus on vest, kardigan ja tuunika).
3.16.2 Koolivormi lisaelemendid on triiksärk, lips või kaelasall, mustad püksid või seelik,
koolivormi T-särk, koolivormi sukkpüksid, kootud müts ja sall.
3.16.3 Spordiriideid kannab õpilane ainult kehalise kasvatuse tundides. Koolivormi T-särk
ei ole spordiriietus.
3.16. Õpilase meik, küünelakk ja ehted on tagasihoidlikud.
3.17. Koolis kantakse vahetusjalatseid. Vahetusjalatsiteks ei loeta spordijalatseid ja saapaid.
Õpilase üleriided (ka peakatted) on garderoobis.
3.18. Õpilane vastutab oma isiklike asjade eest ise. Kadunud asjade eest kool materiaalselt ei
vastuta.
3.19. Õpilane kannab hoolt puhtuse ja korra eest kooliruumides. Klassist lahkudes jälgib
õpilane, et tema töökoht jääb korda.
3.20. Õpilane kasutab kooli vara heaperemehelikult. Kooli vara rikkumisel hüvitab
lapsevanem/hooldaja koolile tekitatud kahjud.
3.21. Kool võimaldab õpilasel tasuta kasutada kooli õppekava läbimiseks vajalikke
õppevahendeid ja õpikuid. Koolist lahkudes ja suvevaheajale minnes on õpilane kohustatud
tagastama tema kasutusse antud õppevahendid ja õpikud. Koolist lahkuva õpilase vanemale
väljastab dokumendid kooli sekretär.
3.22. Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume,
raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli direktoriga kooskõlastatult.
Kõigi ürituste toimumise täpne aeg, koht ja vastutajad lepitakse kokku vähemalt 5 päeva
enne ürituse toimumist.
3.23. Kodukorra rikkumise korral kohandatakse õpilasele mõjutusmeetmeid vastavalt
mõjutusmeetmete rakendamise korrale.
3.24. Kooli kodukorda tutvustatakse õpilastele ja lapsevanematele õpilase õppima asumisel ja
iga õppeaasta alguses. Töötajatele tutvustatakse kodukorda enne nende tööle asumist.
Kodukord on avalikustatud kooli kodulehel, Valga Põhikooli õpilaspäevikus ja õpetaja
märkmikus. Kooli kodukorra kehtestab direktor ning see on õpilastele ja koolitöötajatele
täitmiseks kohustuslik.