Õpilaste mõjutamine õppetöölt põhjuseta puudumise ja hilinemise eest

Kinnitatud 31.05.2016 dir kk nr 1-6/253

Lisa 2                          

Klassijuhataja on kohustatud selgitama välja iga hilinemise ja puudumise põhjused ning täitma eKooli.

Puudumiste arvestust peetakse õppeveerandite kaupa.

Puudumiste arvestus fikseeritakse tunnistusel. Eraldi tuuakse välja põhjuseta puudutud tunnid.

 

Vähemalt kaks korda kuus kontrollib klassijuhataja õpilaspäevikuid.

Vähemalt üks kord õppeveerandi kestel saadab klassijuhataja õpilasega, kelle vanemal puudub eKooli kasutamise võimalus või kellel on mõnes õppeaines hinne „nõrk“ või „puudulik“ või palju põhjendamata puudumisi õpilase hinnetelehe paberkandjal koju lapsevanemale tutvumiseks ja allkirjastamiseks. Õpilane on kohustatud vanema(te)le/hooldaja(te)le allkirjaga hinnetelehe klassijuhatajale tagastama.

 

 

MÕJUTUSVAHENDID

1. Kolm korda põhjuseta hilinemist on võrdne ühe põhjuseta puudutud tunniga.  
2. Üksikud põhjuseta puudutud tunnid
(kuni 5 tundi)

- klassijuhataja vestlus õpilasega, märkus;
- 1.-9.klass ka. 1 tund, teatamine vanema(te)le/hooldaja(te)le, märge eKoolis.

3. 6 tundi põhjuseta puudumisi - klassijuhataja teavitab sotsiaalpedagoogi ja/või koolipsühholoogi.
4. 6-14 tundi põhjuseta puudumisi - vanema(te)le/hooldaja(te)le teatamine, kirjalik märkus õpilaspäevikusse, eKooli, vestlused kooli psühholoogi ja sotsiaalpedagoogiga.
5. 15 - 29 tundi põhjuseta puudumisi - I noomitus direktori käskkirjaga, klassijuhataja ja sotsiaalpedagoogi vestlus vanema(te)ga/hooldaja(te)ga. Käitumishinde alandamine. Klassijuhataja märkus tunnistusele.
6. 30 - 59 tundi põhjuseta puudumisi II noomitus direktori käskkirjaga, vanema(te)le/hooldaja(te)le kutsumine juhtkonna koosolekule;
mitterahulolev käitumishinne,
klassijuhataja märkus tunnistusele.
7. Üle 60 tunni põhjuseta puudumisi III noomitus direktori käskkirjaga, vanema(te)le/hooldaja(te) teavitamine, mitterahulolev käitumishinne, klassi-juhataja märkus tunnistusele, sotsiaal-pedagoogi kodukülastus.
8. On puudunud 20% õppeveerandi tundidest 20% õppeveerandi tundidest puudunud õpilane kantakse elektroonilisse õppeinfosüsteemi EHIS. Teavitatakse vanemat, sotsiaaltöötajat (RÕK § 14,lõikes.1,3) ning õpilane suunatakse alaealiste komisjoni.
  • Noomitus direktori käskkirjaga saadetakse postiga või sotsiaalpedagoogi kaudu koju õpilase vanema(te)le/hooldaja(te)le. Märge kirjaliku noomituse kohta tehakse e-kooli ja fikseeritakse tunnistusel.
  • Erandkorras on klassijuhatajal õigus teha direktorile esildis  noomituse tegemiseks ka väiksema arvu põhjuseta puudutud tundide eest.