Tervisekaitsenõuded

Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele

Kinnitatud 31.05.2016 dir kk nr 1-6/253

Lisa 6

Tervisekaitsenõuetega kooli päevakavale ja õppekorraldusele tagatakse õpilase vaimse ja füüsilise tervise säilitamine ning õppe- ja kasvatustegevusest tulenevate ebasoodsate mõjude vähendamine.

1. Kooli päevakava koostamisel tuleb arvestada õpilase vanusest ja füsioloogilistest iseärasustest tulenevat tervise seisundit, töövõimet ning õpivalmidust, õppeainete raskust ning õppeülesannete täitmiseks sobivaid õppeviise ja -meetodeid.

2. Tunniplaan on päevakava osa ja koostatakse lähtuvalt riiklikes õppekavades sätestatud õpilase nädalakoormusest, riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavast, õppeainete raskusest ning eeldatavatest õpitulemustest.

3. Tunniplaani koostamisel tuleb jälgida, et humanitaarained vahelduksid reaal- ja oskusainetega arvestusega, et üldjuhul on õpilase õpi- ja töövõime suurem päeva esimeses pooles ning teisipäeval ja kolmapäeval.

4. Õppetöö algab koolis kell 8.00 või hiljem. Õppetunni pikkus on 45 minutit. Õppetund  vaheldub vahetunniga. Vahetunni pikkus on 10 minutit  ja söögivahetunni pikkus on 20 minutit.

5. Ühes koolipäevas võib läbi viia ühe kontrolltöö. Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist.

6. Nädalas võib läbi viia kuni kolm kontrolltööd.

7. Kontrolltöid ei planeerita esmaspäevale ja reedele, samuti õppepäeva esimesele ning viimasele õppetunnile, välja arvatud juhul, kui õppeaine on tunniplaanis esmaspäeval ja reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase tunnina.

8.  1. klassis üldjuhul koduseid õpiülesandeid ei anta.

9.  Pühadejärgseks päevaks ja õppeveerandi esimeseks päevaks üldjuhul koduseid õpiülesandeid ei anta.

10. Õpperuumides, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 ºC ja võimlas, kus õhutemperatuur on vähem kui 18 ºC, organiseeritakse õppetöö ümber.

11. Lapsevanem võib lapse koju jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur (andmed Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehel http://www.emhi.ee) on:

  • miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis;
  • miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis.

12. Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele toimub õppetöö.

13. Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:

  • 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 ºC;
  • 7.–9. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 ºC;
  • mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

14.  Pikapäevarühma päevakavas kavandatakse vahetult pärast õppetundide lõppu vastavalt eale kehaliselt aktiivset tegevust, mida sisustatakse olenevalt ilmastikutingimustest, kas õues või ruumis.

15. Pikapäevarühmas osalevatel õpilastel on võimalik koolis saada täiendavat einet.