Töö tasustamise alused

Valga Põhikooli töö tasustamise alused

Kinnitatud 10.03.2014 dir kk nr 1-6/173

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Valga Põhikooli töötasustamise alused (edaspidi töötasustamise alusdokument või töötasujuhend) reguleerib töötajate töötasustamise põhimõtteid ja korda.

1.2 Kooli töötasustamise alusdokumendi koostamise korraldab direktor. Töötasujuhendi
koostamisel ja muutmisel konsulteerib direktor õpetajate ja teiste töötajatega ning hoolekoguga, et võimaldada töötajatel ja hoolekogul avaldada arvamust ja saada direktorilt põhjendatud vastuseid avaldatud arvamustele eesmärgiga jõuda palgajuhendis kokkuleppele. Kooli töötasustamise alused kooskõlastatakse Valga linnavalitsusega.

1.3 Kooli töötasustamise alusdokument on avalikult kättesaadav kooli veebilehel. Direktor rakendab töötasujuhendit õiglaselt, läbipaistvalt ning põhjendades oma töötasustamist puudutavaid otsuseid.

1.4 Pedagoogide töötasu arvestuse aluseks on õpetaja ametikoht tööajaga 35 tundi nädalas tulenevalt Vabariigi Valitsuse 25.06.2009.a määrusest nr 113 „Haridustöötajate tööaeg“, teistel Valga Põhikooli töötajatel 40 tunni eest nädalas.

1.4.1 Kui pedagoogide tööaeg nädalas jaguneb arvestusperioodi jooksul ebavõrdselt, peab tööandja summeeritud tööaja arvestust, leppides eelnevalt töötajaga kokku tööaja arvestuse põhimõtetes ning tööajakava tingimustes.

1.5 Töötaja töötasu kokku leppimisel ja maksmisel lähtutakse töölepingu seadusest, muudest asjakohastest õigusaktidest, kooli pidaja ja kooli direktori kehtestatud nõuetest, ametijuhendist, töökorralduse reeglitest ning käesolevast töötasu juhendist.

1.6 Töötajate töötasu kokku leppimisel arvestatakse koolile tööjõukuludeks eraldatud vahendite suurusega.

1.7 Töötajate töötasu ja tööülesannete läbirääkimised võib direktor kirjalikult volitada enda poolt valitud juhtkonnaliikmele.

2. TÖÖTASU MAKSMINE

2.1 Töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil töötaja täitis talle pandud ülesandeid. Kui töötajale on kehtestatud täistööajast lühem tööaeg, arvestatakse töötasu proportsionaalselt tööl oldud aja eest.

2.2 Töötasu makstakse üks kord kalendrikuus jooksva kuu viimasel tööpäeval töötaja poolt osundatud palgakontole. Pangakonto muutmisest tuleb töötajal kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teavitada kooli personalitöötajat.

2.3 Raamatupidaja edastab töötaja soovi korral töötaja antud e-posti aadressile teatise
arvestatud töötasu, puhkusetasu ja neist tehtud kinnipidamiste, samuti tema eest arvestatud
sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu kohta. Töötajal on õigus saada selgitusi vahetult
juhilt või raamatupidajalt.

3. TÖÖTAJA TÖÖTASU

3.1 Töötasu on töötaja töölepingus kokkulepitud töötasu, mis hõlmab kõigi töölepingus ja
ametijuhendis kokkulepitud ülesannete täitmist ja ajakulu.

3.2 Töötaja tööülesannetes lepivad direktor ja töötaja kokku töölepingus ja selle lisaks olevas
ametijuhendis. Tööülesannete kirjeldus on piisavalt selge ja arusaadav, et töötaja teaks,
milliste ülesannete täitmist temalt oodatakse. Kokkulepitavad tööülesanded mahuvad
kokkulepitud tööaega.

3.3 Direktor tagab töötajale nõuetekohased töötingimused. Kokkulepitud töötingimusi sh
töötasu tingimusi võib muuta ainult töötaja ja direktori kokkuleppel töölepingus.

3.4 Töötaja töötasu lepitakse töötaja ja kooli direktori vahel kokku töölepingus ja/või
töölepingu lisas. Töötajatega töötasu kokku leppimisel arvestab kooli direktor töötaja kõiki
kokku lepitud tööülesandeid, töökoormust, pädevusi, töötulemusi, kogemusi ja
kvalifikatsiooni.

3.5 Direktor ja töötaja võivad alustada läbirääkimisi töötasu tingimuste muutmiseks, kui
kokkulepitud tööülesanded muutuvad või töötaja töötulemused ja kvalifikatsioon on
tõusnud.

3.6 Õpetaja poolt tööajas antavate kontakttundide arv lepitakse kokku vahetult enne õppeaasta
algust või jooksvalt kui kooli töökorralduses on muudatusi ja kinnitatakse direktori
käskkirjaga.

3.7 Täistööajaga õpetajate töötasu ei või olla madalam Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud
õpetajate töötasu, s.h klassijuhatamise tasu, alammääradest. Teiste täistööajaga töötajate
töötasu ei või olla madalam Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud töötasu
alammäärast.

3.8 Katseajal võib kokku leppida töötaja töötasuks tema ametikohale planeeritud töötasu
tasemest madalama töötasumäära, eeldusel, et töötaja vajab sisseelamisperioodil olulist
tööalast juhendamist, ja arvestades, et töötasu ei või olla madalam Vabariigi Valitsuse
kehtestatud töötasu alammäärast.

3.9 Töötasu kokku leppimisel peab kooli direktor töötasu töötajale põhjendama.

4. MUUD TASUD

4.1 Lisatasu täiendava tööülesande täitmise eest makstakse töötajale tööülesande täitmise eest,
mis ei ole määratletud tema töölepingus ja ametijuhendis. Täiendavate tööülesannete
täitmises ja lisatasu suuruses lepivad kooli direktor ja töötaja kokku enne töö teostamise
algust. Lisatasu täiendavate tööülesannete eest määrab kooli direktor kokkuleppel töötajaga ühekordse või tähtaegse lisatasuna.

4.2 Töötajale hüvitatakse kokkuleppel töötajaga ületunnitöö ja riigipühal töötamine vaba ajaga töö iseloomust tulenevalt sobival ajal või makstakse ületunnitöö ja riigipühal töötamise eest 1,5-kordset töötasu.

4.3 Puuduva töötaja ülesannete täitmise eest üldjuhul üldtööaja sees lisatasu ei maksta. Kui puuduva töötaja asendamine tingib töötaja poolt ületundide tegemise, hüvitatakse töötajale punkti 4.2 alusel ületunnitöö.

4.3.1 Õpetaja asendamine üldjuhul hüvitatakse asendajale eelneval kokkuleppel asendajaga vaba ajaga või rahas asendajale puuduva õpetaja haiguselehel või koolitusel/ lähetusel viibimise ajal asendatud tundide eest.

4.4 Preemiat võib maksta tunnustusena töötajale väljapaistvate tööalaste saavutuste eest või erakordse panuse eest ühekordses projektis, lähtudes kooli eelarvelistest võimalustest ning kooskõlas koolis kehtestatud motivatsiooni- ja tunnustussüsteemiga. Preemia suuruse otsustab kooli direktor igal korral eraldi.

4.5 Valga Põhikooli töötajal on võimalus õppeaastas võtta 2 tasustatud tervisepäeva leppides selles eelnevalt kokku oma vahetu ülemusega.

5. PUHKUSETASU ARVESTAMINE JA MAKSMINE

5.1 Puhkusetasu arvestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud keskmise töötasu maksmise tingimuste ja korra alusel.

5.2 Puhkusetasu kantakse töötaja pangakontole üle hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või töötaja soovi korral puhkusele järgneval palgapäeval.

6. TASUSTAMINE VÄLISVAHENDITEST RAHASTATAVATEST PROJEKTIDEST

6.1 Juhul, kui töötajale makstakse töötasu projekti välisvahenditest, vähendatakse kokkuleppel töötajaga proportsionaalselt kooli omavahenditest makstavat töötaja töötasu, vähendades vastavalt tema projektiga mitteseotud tööülesannete mahtu või muutes nende sisu.

6.2 Juhul, kui projekti täitmisega seotud ülesanne ei ole ette nähtud töötaja ametijuhendis ning punkt 6.1 ei ole rakendatav, käsitletakse projekti täitmisega seotud ülesannet kui töötajale antud täiendavat tööülesannet või ületunnitööd, mille eest makstakse talle lisatasu kooskõlas juhendi põhimõtetega.