Kooliraamatukogu kasutamise eeskiri

 • Kooliraamatukogu lugejaks registreeritakse õpilasi klassinimekirja alusel. Õpetajaid, haldus-ja teenindavat personali isikut tõendava dokumendi alusel.
 • Lugejate andmed kontrollitakse ja täpsustatakse iga uue õppeaasta alguses.
 • Lugeja kohustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja.
 • Raamatukogu laenutab teavikuid/raamatuid kohal kasutamiseks ning koju.
 • Kõiki teavikuid/raamatuid koju ei laenutata! Selle üle otsustavad raamatukogutöötajad.
 • Raamatute tagastustähtaeg on üldjuhul 3 nädalat kui raamatukogutöötaja ei ütle teisiti.
 • Lugejal on õigus pikendada teaviku/raamatu tagastustähtaega korduvalt kui sama teavikut/raamatut ei soovi teised kasutada.
 • Raamatukogu kasutamiseeskirja korduvalt rikkunud lugejale välistatakse koju laenutamise võimalus!
 • Lugeja kannab materiaalset vastutust tema käes olevate teavikute/raamatute eest!
 • Raamatukogu ei vastuta valveta jäetud raamatute eest!

ÕPIKUD, TÖÖVIHIKUD JA MUUD ABIVAHENDID

 • Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele võimaldab kool põhiharidust omandaval õpilasel tasuta kasutada kooli õppekava läbimiseks vajalike õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti.
 • Õpilane saab oma õppevahendid kätte augusti lõpus kooli raamatukogust ning tagastab õpikud kooliraamatukokku kui õpetaja on teda sellest teavitanud.
 • Õpilane veendub õpikute vastuvõtmisel nende korrasoluga.
 • Õpilane kirjutab õpikusse vastavale kohale oma nime, klassi ja õppeaasta.
 • Õpilane peab katma õpiku kattepaberi/kilekaantega.
 • Õpilane toob raamatukokku tagasi ainult puhta ja korras õpiku! Vajadusel parandab õpikut ISE! Katkiseid ja parandamata õpikuit vastu ei võeta!
 • Kooli lõpetamisel või muul põhjusel koolist lahkuv õpilane/õpetaja tagastab õpikud kooliraamatukokku!

TEAVIKUTE HÜVITAMISE KORD

 • Kaotatud või rikutud raamat/õpik/teavik tuleb asendada uue samasugusega.
 • Uue teaviku tellimiseks vajaminevat infot annab kooliraamatukogu töötaja.
 • Samasuguse teaviku puudumisel võib asendada teaviku ka raamatukogu töötajate poolt võrdväärseks tunnistatud teavikuga.

RAAMATUKOGU KASUTAMINE

 • Lugeja kasutab raamatukogu sihipäraselt.
 • Raamatukogus kehtib kooli kodukord.
 • Kodukorras reguleerimata küsimused lahendatakse lugeja, raamatukogu töötaja ja kooli juhtkonna koostöös.
 • Raamatukogus ollakse vaikselt, oma käitumisega ei häirita teisi!