Uudised 2019/2020

Distantsõppe korraldus kuni olukorra muutumiseni

13:48 19. märts 2020
Vaatamisi:

 1. Õpe toimub tunniplaani põhjal.

 2. Igal päeval enne kella 16.00 sisestavad kõik järgmisel päeval toimuvate tundide õpetajad järgmise päeva töö koduse ülesandena Stuudiumisse. Nii on võimalus lapsevanemal/õpilasel otsustada, kas alustada ülesannete tegemist samal õhtul või siis jagada lapsele infot ja ta saab ülesandega tegeleda järgmisel päeval. 

 3. Tunni kannab õpetaja Stuudiumisse sisse märkega distantsõpe ning lisab üldteema. Õppeülesanded kanname sisse kodutööna. Eraldi kodutööd juurde ei lisa. 

 4. Õpetajad arvestavad ülesannete mahu puhul õpilase üksinda töötamise võimet, mis on madalam üksi kodus, kui tavapäraselt klassiruumis. Seejuures jälgivad õpetajad teiste aineõpetajate poolt antud õppeülesannete mahtu ja mitmekesisust.

 5. Õppekava õpitulemused distantsõppes ei ole samal moel saavutatavad kui tavaõppes. Õpetaja teeb õpilase iseseisva töö võimekusest lähtuvalt õppeülesannete andmisel õppematerjalides valikuid. Ei ole oluline käsitleda teemasid järjest. 

 6. Õpetajatel on õigus mitme aine teadmisi ja oskusi arendavad ülesanded anda ühe pikemaajalise õppeülesandena ning teadmisi ja oskusi hinnata/tagasisidestada vastavates ainetes. Pikemaajalised ülesanded lihtsustavad õpilase päevakava.

 7. Distantsõppe perioodil anname ainult tunnitöö ülesanded (fikseerime kodutöö alla). Kodutööd eraldi juurde ei anna. 

 8. Õpilane esitab esitamist nõudvad tööd samal kuupäeval (kuni kella 23.59), kui toimub tunniplaanijärgne tund.

 9. Õpilane/lapsevanem kontakteerub õpetajaga, kui õppeülesannete täitmisel tekib probleeme (tahvelarvutitel piiratud funktsioonid). Õpilane/lapsevanem, kui Sul tekib õppimisega küsimusi, pöördu julgelt õpetaja poole! Õpilaste ja lastevanemate kirjalikele küsimustele vastame hiljemalt järgmisel tööpäeval.

 10. Distantsõppes on oluline anda õpilastele järjepidevat motiveerivat tagasisidet Opiqus/TERAs/Stuudiumi päevikus. Iga aineõpetaja teeb kahe nädala jooksul mitte rohkem kui kolm hindelist tööd. Ebaõnnestunud töö kantakse sisse märkega “!” ning õpilasele antakse aega 10 õppepäeva jooksul see töö uuesti esitada. Seejärel fikseeritakse positiivne õpitulemus. Õpetajatel on õigus, mitte kohustus igapäevaseid ülesandeid kontrollida ja sisestada Stuudiumi päevikusse tagasiside ja/või hindena. Sel viisil saavad õpilane ja vanem ja teada, kas antud koolipäeva ülesanne on sooritatud või mitte.

 11. Klassijuhatajad on oma õpilastele ja nende vanematele toeks teistmoodi õppimisel, õpimotivatsiooni hoidmisel, õppeülesannete täitmise jälgimisel. Distantsõppes ilma mõjuva põhjuseta mitteosalemine loetakse koolikohustuse mittetäitmiseks ning sel puhul kaasame tugimeeskonna liikmed ning koolipidaja.  

 12. Kui õpilane on haige, siis tuleb sellest klassijuhatajale teada anda. Haige laps ei pea e-õppe ülesandeid tähtajaliselt lahendama kui klassijuhatajat on eelnevalt informeeritud. Laps vastab peale terveks saamist õpetajaga kokkuleppel vajalikud teemad järele. Kui laps on saanud terveks, siis ta osaleb taas distantsõppes.