Tööde loetelu:

  • Katus 100% valmis.
  • Aknad paigaldatud 99%. Jätkub  aknapõskede krohvimine.
  • Põrandad betoneeritud.
  • Teede ja platside aluste ettevalmistustööd teostatud 90 %. Äärekivid paigaldatud.
  • Avade puurimine ventilatsioonitöödel, teostatud ca 60 %.
  • Pandused (sillutisribad) betoneeritud.
  • Vaheseinte ladumine, teostatud 95 %.
  • Kanalisatsiooni torustikele aukude puurimine.
  • Maalritööd õppe- ja admin. korpuses.
  • Alustatud ventilatsioonitorustiku paigaldamist õppekorpuses IV korrusel.
  • Õppekorpuse klassides paigaldatud vee- ja kanalisatsioonitorustikud.
  • Nõrkvoolutööd I ja II korrusel.
  • Kanalisatsioonipüstakute kinniladumine.