Eesmärgid

Valga Põhikooli 2019/2020. õppeaasta üldeesmärk:

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine ja väärtuspõhise koolikultuuri kujundamine 

Alameesmärgid (e fookuse täpsustamine):

1.  Kaasav haridus – eesmärk olla iga õpilase arengut toetav kool 

Iga õppija arengu jälgimine ja tagasisidestamine. 

Eesmärgiks on tõsta õpilaste õpimotivatsiooni ja eneseanalüüsi oskust õpieesmärkide püstitamisel, lähtudes õpetaja poolt antavast tagasisidest. 

2.   Põhiväärtuste sõnastamine

 Eesmärgiks on toimida organisatsioonina, kus lähtutakse alusväärtustest ja  

 toetavast koostööst.   

 Distsipliin saavutatakse ühtsete kokkulepete järgimisel.

3.    Säästliku eluviisi teadlik rakendamine

 

ALUS: Valga Põhikooli arengukava 2016-2020