Erinevate õppeainete lõiming, nelja õpetaja ühisprojekt

10:25 06. veebruar 2014
Vaatamisi:

Projekt kasvas välja  maakondlikust konkursist “Huvitav inglise keele tund” ja inglise keele õpetajate poolt organiseeritud Austraalia teemapäevast 5.-9.klassidele ja tänu heale koostööle erinevate aineõpetajatega.

Projektõppe eesmärk:

 • õpilane õpib end teadvustama rühma liikmena
 • osalema erinevates koostöö- ja suhtlusvormides
 • arvestama teiste tööalaseid arvamusi
 •  väärtustama tööd ja analüüsima töö kulgu.

 Inglise keel, 7.klass

Tunni eesmärk:

 • välja mõelda, kuidas õpilane sisustaks ühe töötoa erinevatel Austraaliat puudutavatel teemadel, info leidmine arvuti abil.
 • Töötoa läbiviimine inglise keele tunnis.

Kõik õpilased koostasid ühe töötoa lühiprojekti.

7.d klassi õpilane Kevin Koik

 • planeeris tunni Austraalia toitudest.
 • Tunni alguses näitas Kevin klassikaaslastele youtube filmi Austraalia toitudest. http://www.youtube.com/watch?v=5kCjjXq1Zeo (What do Australians eat?)
 • Kevin oli ise ka koostanud  töölehe, mida tuli videot vaadates täita.
 • Kevin oli otsinud ka retsepti ja tema idee oli ka küpsetamine.

Kool võimaldas meile osta materjalid küpsiste tegemiseks ja nii saiküpsetamise tund alguse.

Õppe- ja kasvatuseesmärk

 • aktiivõppemeetodite kasutamine. Õpilane planeerib töötoa, tutvustamaks klassikaaslastele Austraalia toite.
 • Tänapäeva keeleõpe lähtub eeldusest, et keeli õpitakse selleks, et suuta võõras keeles selgelt ja asjakohaselt suhelda, sealjuures on oluline, et suudetakse arvestada olukordi ja suhtluspartnereid, esitada ja põhjendada oma seisukohti;
 • lugeda ning mõista infot; kirjutada eri liiki tekste, kasutades kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili;
 • väärtustada õigekeelsust ning väljendusrikast võõrkeelt.

Õpitulemused

 • valmib plaan, kuidas töötuba läbi viia.
 • Valmib ka töötoas tutvustamise materjal.
 • Õpilane oskab töötoa läbi viia.

Läbivad teemad

„Kultuuriline identiteet“ õpilane mõistab kultuuride erinevusi, erinevates kultuurides populaarseid toite. Tänu üha mitmekultuurilisemaks muutuvale ühiskonnale on kultuuril ja kultuuridevahelise pädevuse kujundamisel nüüdisaegses võõrkeeleõpetuses oluline osa. Seeläbi tekib õppijal sügavam emotsionaalne suhe võõrkeelde ja suurem motivatsioon seda õppida. Huvi äratamine erinevate kultuuride vastu aitab õppijatel nendest aru saada, teistsuguseid tavasid ja käitumisviise mõista ning aktsepteerida, aga ka oma kultuuri paremini tundma õppida ja seda teistega võrrelda.

„Tehnoloogia ja innovatsioon“, õpilane on planeerinud tunni, kasutades youtube.com videot ja projektorit tunnis. IKT (infokommunikatsiooni tehnoloogia) on võõrkeeleõpetuse üks lahutamatuid osi. IKT arendab õpilastes ajakohaseid õpioskusi ning strateegiaid. Tänapäeva koolis avardub klassiruum internetis olevate õppematerjalide ning õpikeskkondade kaudu.

„Ettevõtlikkuspädevus- õpilane on iseseisvalt planeerinud ühe töötoa, leidnud materjali ja seda teistele tutvustanud. Õpilane on arendanud endas enesekindlust ja julgust, mis võimaldab ellu viia oma ideid ka võõrkeelses keskkonnas.

Õpipädevus- õpilane õppis materjali otsima, huvitava töötoa materjali kokku panema, töötoas osalenud õpilased õppisid keelt ja kultuuri. Õpilane hakkab teadlikult oma õpioskusi arendama, valib ja kasutab talle sobivaid õpistrateegiaid, ehkki vajab veel õpetaja suunamist.

Väärtuspädevus- see tund oli loovust äratav. Õppisime tundma inglise keelt kõneleva maa kultuuri, mõistma ja aktsepteerima erinevaid väärtussüsteeme, mis lähtuvad kultuurilisest eripärast.

Kodundus, 9.klass

Tunni eesmärk:

 • 9. klassi klassi õpilased küpsetavad Austraalia teemapäevaks Anzac küpsiseid.
 • Tutvutakse retseptiga.
 • Õpilane omandab igapäevaelus vajalikke oskusi.

Õppe- ja kasvatuseesmärk

 • Õpilane tutvub inglise keelt kõneleva maa toiduga ja valmistab sellel maal populaarseid küpsetisi.
 • Õpilane õpib ahjude ohutut kasutamist.
 • Planeerib küpsetise valmimise, õppeklassi koristamise.
 • Õpitakse positiivselt meelestatud keskkonnas, kus õpilase püüdlikkust ja arengut igati tunnustatakse.
 • Tund  arendab töö- ja koostööoskusi, kriitilist mõtlemist ning analüüsi- ja hindamisoskusi.

Õpitulemused

 • õpilane oskab valmistada Austraalias populaarseid Anzac küpsised.
 • Õpilane oskab kasutada küpsetusained
 • oskab ohutult kasutada ahjusid.
 • Õpilane oskab teostada koristustöid.

Läbivad teemad

Väärtuspädevus Loovust arendavad tegevused ja projektid õpetavad arvestama arvamuste ja ideede paljususega. Ühised arutelud ning töö ja selle tulemuse analüüsimine aitavad õpilasel kujundada ja põhjendada oma arvamusi, tunda töörõõmu ning vastutust alustatu lõpule viia.

Õpipädevus Õpitakse nägema ja analüüsima tehnoloogia seost erinevate teadmistega ning kogetakse teisteski õppeainetes õpitu vajalikkust praktikas. Töö iseseisev korraldamine alates teabe kogumisest, materjalide ja töötlemisviisi valikust ning lõpetades töö tegemise ja tulemuse analüüsiga arendab suutlikkust probleeme märgata ning lahendada, võimeid hinnata ja arendada ning oma õppimist juhtida.

Suhtlemispädevus Ühised ülesanded ja projektid võimaldavad õppida teisi arvestama, vajaduse korral teisi aidata ning kogeda koos töötamise eeliseid. Õpilasi suunatakse analüüsima oma käitumist ning selle mõju kaaslastele ja tööle.

Ettevõtlikkuspädevus.  Olulisel kohal on avatus loomingulistele ideedele ja originaalsetele vaatenurkadele.

Suhtluspädevus (sh võõrkeeltepädevus) Teavet kogudes areneb õpilase funktsionaalne kirjaoskus ning täieneb tema tehnoloogiasõnavara. Oma tööd esitledes ja valikuid põhjendades saadakse esinemiskogemusi ning areneb väljendusoskus. Tööülesannete ning projektide tarvis materjali ja  teabe otsimine ning uurimine aitab kaasa võõrkeelte omandamisele.

 Matemaatikapädevus õpilane kasutab oma töös loogilist mõtlemist ning

matemaatilisi teadmisi. Õpilase arvutustel ja mõõtmistel on praktiline tagajärg, vigu (ja nende tagajärgi) märgatakse kohe, analüüs ning paremate lahenduste leidmine on paratamatus.

Loodusteaduslik pädevus. Kodunduse tunnis  puutub õpilane otseselt kokku mitmete keemiliste ja füüsikaliste protsessidega.

 Sotsiaalne pädevus. Tehnika ja tehnoloogia arengu tundmine, arengu põhjuste teadvustamine ja edasiste arengusuundade mõistmine aitab kaasa inimühiskonna arengu tunnetamisele. Ühiselt töötades õpitakse teisi arvestama, käitumisreegleid järgima ning oma arvamusi kaitsma.

Tutvumine eri maade kultuuritraditsioonide ja nende kujunemise põhjustega aitab mõistvalt suhtuda teistesse rahvustesse.

 Inglise keele tunnis ja kodunduse tunnis alustatu  lõppes aulas üritusega “Hämmastav Austraalia”- õpilaselt õpilasele, kus osales 180 õpilast.

Tagasisides ütlesid õpilased, et neile meeldis üritus väga ja neil on ka Austraalia maitse meeles, Anzac küpsiste tõttu.

õpetajad Kersti Piir, Anne Rätsep, Lii Luts ja Toomas Duvin