KiVa

Valga Põhikool on liitunud KiVa (Kiusamisvaba kool) programmiga 2013.a. Programmi kuuluvad 1.-6. klassi õpilased, klassijuhatajad ning KiVa meeskond.
Programmi universaalsed tegevused aitavad ellu viia Valga Põhikooli arengukava ja õppekava põhiväärtusi ning eesmärke.
Kiusamine on see, kui üks inimene paneb teist inimest meelega ja korduvalt end halvasti tundma või teeb talle haiget ning kannatajal on raske end kaitsta.

KiVa strateegia põhimõtted:

  1. Kiusamisvastane teavitus- ja ennetustöö, juhtumite lahendamine;
  2. kõigi osapoolte kaasamine: õpilased, kooli personal, lapsevanemad;
  3. iga-aastane KiVa tulemuste üleriigiline küsitlus ja tagasisidestamine.   

Teavitus- ja ennetustegevused 2017/18 õa:

  • Klassijuhatajad ja õpetajad on saanud vastava koolituse 2015 a kevadel. Täiendõppe koolitused toimuvad augustis ja märtsis.
  • Kungla ja Vabaduse tänava koolimajade õpetajate toas on saadaval kiusamisest teavitamise ankeedid.
  • 2017/18.õ-a. viivad 1.-6.kl. klassijuhatajad läbi kiusamist ennetavaid tunde KiVa õpikute ja lisamaterjali abil. Sellest õppeaastast saavad õpilased mängida ka internetipõhist KiVa mängu.
  • Õpetajad on vahetundides korrapidajad ja kannavad KIVa veste koridorides, sööklas ja garderoobis.
  • Lastevanematele jagatakse teavet KiVa kohta Stuudiumis, kooli lastevanemate koosolekutel ja kooli koduleheküljel. SA Kiusamisvaba Kool tegemistest saab lugeda facebookis ,,Kiusamisvaba Kool´´ alt.
  • KiVa meeskonna koosolekud ning kiusamisjuhtumite arutelud toimuvad igal kolmapäeval 13.45-14.30.
  • Kiusamisjuhtumite ilmnemisel toimub pidev KiVa nõustamine õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele.

Valga Põhikooli KiVa meeskond

KiVa tegevust koolis koordineerib ja kiusamise juhtumeid lahendab koostöös klassijuhatajate ja tugispetsialistidega KiVa meeskond, kuhu kuuluvad:

Kat Kann – KiVa meeskonna juht ja liikmed:

Karin Kütimets

Anneli Malleus

Ave Säks

Birgit Punt

Ester Jürgen

Täpsemat infot KiVa põhimõtete kohta saab lugeda siit.