„Õpikute ja kodutööde vaba koolinädal ehk Talv vanaema Maali juures“

09:51 18. veebruar 2015
Vaatamisi:

Teema:  Teemanädal „Õpikute ja kodutööde vaba koolinädal e Talv vanaema Maali juures“

Õppeainete vaheline lõiming: loodusõpetus, tööõpetus, pärimuskultuur, eesti keel, matemaatika, loodusõpetus, inimeseõpetus, kodundus, inglise keel,

Seos õppekavaga: Õppekava läbivad teemad „Tervis ja ohutus“, Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng“, „Kultuuriline identiteet“, „Teabekeskkond“, „Väärtused ja kõlblus“

Eesmärk: Õpioskuste kujundamine, info otsimine ja saadud info seostamine igapäevaelus ette tulla võivate probleemide lahendamisel. (Aga ka anda õpilastele keset pikka veerandit aega pingevabamaks õppetööks, et õpilane tajuks, kuidas on võimalik õppida igast infokillust ja ta oskaks ennast vajadusel aidata teatmeteostele või varasemale kogemusele toetudes.)

Õppevahendid: valdavalt töölehed (nuputamisülesannete, probleemülesannete, juhendite ja teemakohaste eelülesannetega), lisaks lindude määramise juhend ja määratavate lindude piltidega mapp, lume uurimise katse tarbeks vajalikud vahendid, tooraine pirukate küpsetamiseks. Igaks päevaks erinev tundi sissepääsu pilet.

Tegevused:

Esmaspäev:   Triibuline täppisteadus (matemaatika ja füüsikateemalised ülesanded). Sissepääsupiletiks oli kirjaliku arvutamise ülesanne, kes sai valmis, võis siseneda klassi ja valida endale aknalaualt järgmise meelepärase töölehe: sudoku, värvilabürindi, nuputamisülesande (Kuubikust), ülesande kiiruse, aja ja teepikkuse arvutamiseks (täiesti uus teema), mõttemängu (paaristöö) või Vanaema Maali aia ümbermõõdu arvutamise ülesande. Päeva lemmikülesandeks osutus matemaatiline paarismäng (tagaajamine paberil).

Teisipäev:                  Ruuduline loodusteadus (loodusteemalised ülesanded). Sissepääsupiletiga pidi õpilane tegema otsuse, kas piletil olevat lindu võib kohata vanaema Maali koduaias (ehk kas on tegemist aialinnuga). Sel päeval määrasime spetsiaalse tööjuhendi järgi linde, käisime õues lund uurimas (lumikatte paksus ja iseloom koolimaja ümbruses) ning võtsime ka kolmest erikohast proovi, millest tegime päeva lõpus järelduse, et absoluutselt puhast lund pole olemas. Lisaks veel vaatasime 2012 a Osooni saadet mille põhjal saime teada nii mõndagi nahkhiirte talveune, lindude toitmise ja lumel jälgede määramise kohta. Ka sel päeval valisid õpilased oma ülesannete sooritamise järjekorra ise ja päeva lemmikülesandeks osutus aialindude määramine.

Kolmapäev:   Täpiline uurimus (ettevalmistav töö referaadi koostamiseks). Sissepääsupiletil oli vaja ära tunda kirjelduse järgi üks metsloom (metssiga). Töö tekstiga võttis palju aega, aga materjali kogumine ja töötlemine oli samuti omajagu huvitav.

 

Neljapäev:     Lilleline keeltepäev. Vanaema saatis meile sel päeval kirja, millele ootas ka veel enne nädalalõppu vastust ning milles puutusime kokku ka ingliskeelsete sõbrapäeva soovidega.

 Hakkasime siis uurima, et millest kirja kirjutamisel üldse peaks alustama ja mis on kirja kirjutmisel eriti oluline. Sissepääsupiletil oli aga sel päeval hoopis kirjas sõnasalatis, et „täna küpsetame pirukaid“. See lisas muidugi omajagu elevust kogu päevaks. Kui jõudiski kätte aeg, küpsetama asuda, siis olid näod naerul ja silmad elevusest säramas. Kasutasime kodunduse klassi, kus mahtusime kenasti toimetama ja pärast ka oma küpsetisi nautima. Meil jätkus oma valmistatud viineripirukaid ja suhkrusaiu ka sõpradele koos meega teega pakkuda.

Reede:            Sübamlik sõbrapäev. See päev oli väga põnev ja täis ootusärevust, sest sai meisterdatud sõpradele kaarte ja ka pooleliolevat ning aeganõudvat papjeemašee tehnikas „Käsilast“ tuntud multifilmist teha-jätkata. Aega tundus ikka nappivat.

 

Õpetaja kommentaar: Et klassis toimiv meenutaks võimalikult vähe traditsioonilises mõttes õppimist, olid ka lauad paigutatud klassis ebatraditsiooniliselt – lapsed istusid kogu nädala näoga aknasse.

Õpilased lahendasid päeva jooksul ära peaaegu kõik ülesanded, järjekorra sai igaüks ise meelepärase valida ja polnud märgata, et keegi oleks tahtnud tööst kõrvale hoida – kuidagi põnevad tundusid kõik tööd. Iga päeva lõpuks avaldasid õpilased arvamust, milline oli selle päeva kõige põnevam või meeldivam ülesanne või tegevus. Meie tegemistest sai kokku ka üks poster:

 

Teemanädala koostaja, läbiviija: Airi Laine