Huvitav bioloogiatund

14:22 06. november 2015
Vaatamisi:

Teema: Osmoos

Õppeaine: Bioloogia   8. klassile

Osmoosi tõttu liigub vesi läbi rakumembraani rakku ning tekib rõhk, mida nimetatakse turgoriks. Turgor annab suure osa taime rohtsete kudede mehaanilisest tugevusest. Kui vesi hakkab osmoosi tõttu rakust välja liikuma kõrgema kontsentratsiooniga lahuse suunas, rakukest etendab poolläbilaskva membraani osa, toimub plasmolüüs - tsütoplasma tõmbub veekaotuse tagajärjel kokku.

Seos õppekavaga:

  • tunneb huvi looduse vastu, huvitub looduse uurimisest ja loodusainete õppimisest;
  • oskab teha praktilisi töid ning esitada tulemusi;
  • rakendab loodusteaduslikke probleeme lahendades teaduslikku meetodit õpetaja juhendamisel;  
  • on omandanud ülevaate elusloodusest, selle olulisematest protsessidest, organismide omavahelistest suhetest ja seostest eluta keskkonnaga ning kasutab korrektset bioloogiaalast sõnavara;
  • planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid ning esitab saadud tulemusi.
  • rakendab õpitud loodusteaduste- ning tehnoloogiaalaseid teadmisi ja oskusi igapäevaelus.

Õppevahendid:  mikroskoop, alusklaas, katteklaas, vesi, soolalahus, tähtsammal

Tegevused:

 Selgitus Õp.lk. 33 (Avita)

  • mikroskopeerimine, teooria kontroll
  • õpitu kinnistamine

Lõiming:  keemia, füüsika, kunstiõpetus

Tunni idee: Lisel Helbrodt

Tunni koostajad ja läbiviijad:  Lisel Helbrodt, Tiivi Rüütel