Uudised

Õppe- ja kasvatustöö tulemuslikud näitajad II õppeveerandil

11:27 15. jaanuar 2014
Vaatamisi: 498

Õppeeedukus

õpilasi I veerandi lõpuks – 844, neist hinnatud õpilasi 749

õpilasi II veerandi lõpuks – 844, neist hinnatud õpilasi 749

 • väga hea õppedukus:

I veerand

110

II veerand

106

 • hea õppeedukus:

 

hea õppeedukus

väga hea ja hea õppeedukus

%

I veerand

273

383

45,38%

II veerand

256

361

42,78%

 • potentsiaalsed väga hea õppeedukusega õpilased e õpilased, kellel on üks „4“:

I veerand

71

II veerand

49

 • potentsiaalsed hea õppeedukusega õpilased e õpilased, kellel on üks „3“:

I veerand

59

II veerand

57

 • puudulike hinnetega õpilased: 

 

Puudulike hinnetega õpilased,

kellest on üks puudulik

I veerand

67

31

II veerand

94

37

 • puudumised:

 

Puudutud tunnid

Põhjuseta puudumised

EHISesse kantud õpilased, kelle puudumiste osakaal 20% ja rohkem

I veerand

9757

1806

13

II veerand

15457

3070

13

 • läbiviidud arenguvestlused:

I veerand

48

II veerand

275

Kooli õppekava toetamine läbi koolisiseste ainevõistluste/konkursside:

 • Mälumäng Öökull I voor (05.11); II voor (03.12)
 • Luulekonkursi "Koidulauliku valgel" koolivoor (11.11)                                                          
 • Geograafiaolümpiaadi koolivoor (13.11)                                 
 • 3.-4. kl omaloominguliste jõululuuletuste või –juttude  kirjut.  ja esitlemine (29.11)

Kooli õppekava toetamine läbi ühisürituste, õppekäikude, klassihommikute,  klassiõhtute:

Ühisüritused: Jussikese nädal (28.10 – 31.10.);  eesmärkide koolitus 9. kl õpilastele (30.10); Halloweeni disko (07.11); Mõttetalgud „Teeme ära“ (14.11); Rahvaülikooli loeng 8.-9. klassile külalisesinejaga Mart Noorma (21.11); 3.-4. klasside mardi- ja kadritrall (22.11); Kadripäeva tähistamine 1.-2. kl õpilastega (25.11); Advendihommikud (02.12; 09.12., 16.12. ja 19.12); Talveball (10.12); Rahvaülikooli loeng 8.-9. klassile „Juhan Liivile mõeldes“ (13.12); 3.-4. klasside jõulupidu (17.12); 1.-2. klasside jõulupidu (18.12); 5.-6. klasside jõulupidu (19.12); Aabitsapidu (19.12); Jõulujumalateenistus (20.12)

Näituste külastused:

5.c, 5.d, 5.e, 6.c, 6.d, 7.b, 7.d, 8.d, 8.c  (õp Gerta Visteri eestvedamisel)    

Õppekäigud:

1.b, 2.d, 3.c – Valga Muuseumis õppeprogramm "Laske kadrid tupp tulla"

1.b – õppekäik Valga Keskraamatukokku

2.a, 2.b – Mõnistes Päkapikumaal

2.c – õppepäev Kopra Karjamõisa mahetalus

5.a, 7.a – AHHAA keskuse külastus – õppeprogramm "Räim tomatis"

6.a, 6.c – Pokumaal "Kamapäeva" õppeprogrammis osalemine  

7.c, 7.d – õppepäev Võrtsjärve õppekeskuses

5.a, 9.a, 9.e  - õppekäik Tallinna

            Teatrietenduste külastused:

            1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 2.c, 2d, 4.c, 4.d ja 4e – "Lotte jõulupidu" Vanemuises

            1.b - "Ottomar ja Jeebus" Valga KHK-s

            2.a ja 2.b – Vanemuises "Mary Poppins"

            3.c  – Valga KHK-s "Päkapiku jõulupäev"

            5.a – Valga KHK-s tsirkuseetendus

            6.d, 7.a, 8.a – Valga KHK „Netis sündinud“

            7.a – Valga KHK-s Noorte sümfooniaorkestri kontsert

            9.d ja 9.c – Vanemuises "Hea põhjatuule vastu"

            Koolis külas

                   Keemia õpikoda (13.11)

                   Valgamaa Arenguagentuuri Ettevõtlusküla simulatsioonimäng (02.-03.12)

Klassihommikud, klassiõhtud:

                   2.c, 3.a, 3,b, 5.a, 5.b, 5.e, 6.a, 6.b, 6.d, 7.b, 7.c, 7.e, 8.a, 8.b, 9.b, 9.c, 9.e – kokku

                   17 (I v – 10)

 Muu:

 osalemine Eesti Õpilasesinduste Liidu XXIX Üldkoosolekul (08.-10.11)

 osalemine Noortekonverentsil "Lahe koolipäev" Tallinnas (19.11)

                    mentorkoolitus lastekooridele (26.11)

                    mentorkoolitused rahvatantsurühmadele (2 korda)

                    5.b – (11.11) külalised Kaitseliidust klj tunnis

                    2.b, 6.b – küünlaümbriste kogumise aktsioonist osavõtt

                    6.d klass külas Kasekese lasteaias (16.12)

Projektides osalemine

 • KiVa programmis osalemine 1.-6. klassid
 • suitsuprii klassi projektis osalemine - 8 klassi (4.b, 4.c, 5.a, 5.b, 5.c, 5.e, 6.a, 6.b)

Spordivõistlused õppe- ja kasvatustöö toetamisel ning tulemused:

 • 4.-5. klasside rahvastepalli karikavõistlustel  - I koht poiste arvestuses,

                                                                          II koht tüdrukute arvestuses

 • TV 10 olümpiastarti I etapp (vabariiklik) –  I koht

                                                                             III koht

                                                                              4. koht

 • TV 10 olümpiastarti Valgamaa etapp – I koht – 4

                                                                      II koht – 7

                                                                     III koht – 7

 • Valgamaa koolinoorte 2014.a. sisekergejõustiku meistrivõistlused – I koht – 8

                                                                                                                        II koht – 5

                                                                                                                        III koht – 6

 • Valgamaa koolinoorte individuaalsetel laskevõistlustel õhupüssist laskmises Valga politsei auhindadele
                                                                   I koht – 4

                                               II koht – 2

                                               III koht – 4

 • Koolisisene kabeturniir

       3. klasside tüdrukud

       5. klasside poisid

       5. klasside tüdrukud

       6. klasside poisid

       6. klasside tüdrukud

     Osalemised erinevatel ainealastel konkurssidel:

 • Luulekonkursi "Koidulauliku valgel" maakonnavoor (20.11) – II koht

                                                                                                           III koht

 • Geograafiaolümpiaadi maakonnavoor (14.12) – II koht 8.kl

                                                                                    II koht 9.kl arvestuses

 • Robootika ringid FLL (vabariiklikul) võistlustel (30.11)
 • Osalemine Eesti Rahva Muuseumi 18. koolidevahelise võistujoonistamisel - 

                                                                                                  Vabariigis eripreemia

 • Valga Keskraamatukogu jõululuuletuste lugemise konkurss – I koht

                                                                                                   II koht

                                                                                                   III koht

 • Osalemine GIS päeva joonistusvõistlusel vabariigis – II koht

                                                                                                             III koht       

Lisavahendite leidmine ja kasutamine õppe- ja kasvatustöö toetamiseks:

 • Meeskonnakoolituse taotluse rahuldamine - ”Üldhariduskoolide koolimeeskondade koolitus hariduslike erivajadustega laste toetamiseks koolis”
 • Meeskonnakoolituse taotluse rahuldamine – „Keskkond ja säästev areng. Riikliku õppekava läbivate teemade rakendamine põhikoolis“

Koostöö lapsevanematega

 • 6.e - klassiõhtu koos 5 lapsevanemaga, klassi kaunistamine koos 7 lapsevanemaga
 • 7.c - kingituste valmistamine koos lapsevanematega – 5 lapsevanemat
 • lapsevanemate koosolekud klassiti - 7.c – 04.11 –  9 lapsevanemat
 • lapsevanemate üldkoosolek – 27.11 – 186 lapsevanemat

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe- ja kasvatustöö toetamine tugikeskuse spetsialistide kaudu

 

 

I veerand

II veerand

Kodukülastusi

23

21

Vestlused lapsevanematega

51

53

Kutsutud probleemvestlustele (sh kirjalike  kutsetega)

15

17

Vestlused õpilastega

69

49

Regulaarsed õpilaste nõustamised

8

28

Õpilaste uuringud

 

17

Õpetajate nõustamised

10

25

Koostöö huvigruppidega (lastekodu, meedikud, nõustamiskeskus)

6

4

Õpetaja ja õpilase vahelise konflikti reguleerimine

 

5

Õpetaja soovil tunnis õpilase käitumise jälgimine

 

4

Materjalide koondamine Valga MK nõustamiskomisjoni saatmiseks

 

4

 

 • 7.klassides temaatilised tunnid  „Motivatsiooni tõstmine”
 • Euroopa Regionaalfondi programmi TerVe raames Tervise Arengu Instituudi ja Tartu Ülikooli poolt 2. ja 8.klasside õpilastele ning nende vanematele suunatud  laste arvuti- ja internetisõltuvuse uuringu küsitluse läbiviimine.

Hea kooli rajaleidja” tiitel. Konkursitöö seisnes kooli eneseanalüüsil keskendudes  neljale valdkonnale: õppe- ja kasvatustöö, sh lõiming ja hindamine; õppimist ja kasvamist toetav koolikeskkond; juhtimine ja eestvedamine ning koostöö ja head suhted eri osapoolte vahel.