Kooli vastuvõtmise kord

Väljaandja: Valga Vallavalitsus
Akti liik: määrus
Teksti liik: algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 02.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge: RT IV, 30.05.2018, 9

Valga valla üldhariduskoolide õpilase vastuvõtu tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord

Vastu võetud 16.05.2018 nr 9


Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5 ja Valga Linnavolikogu 29. jaanuari 2010 otsuse nr 3 „Volituste andmine“ alusel.

§ 1. Reguleerimisala

(1) Valga valla üldhariduskoolide vastuvõtu tingimused ja kord (edaspidi kord) reguleerib õpilaste vastuvõtmist Valga valla munitsipaalüldhariduskoolidesse (edaspidi kool).

(2) Kool avalikustab kooli vastuvõtu tingimused ja korra kooli veebilehel.

§ 2. Vastuvõtu korraldus

(1) Valga Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) kinnitab igal aastal hiljemalt märtsikuus rahvastikuregistri andmete alusel koolis avatavate esimeste klasside arvu. Kui enne õppeaasta algust muutub elukohajärgse põhikooli esimese klassi õpilaskohtade vajadus, siis muudab vallavalitsus avatavate esimeste klasside arvu.

(2) Kool on kohustatud tagama õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule isikule, kelle elukoht asub rahvastikuregistri andmetel Valga vallas.

(3) Õpilasi, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Valga vald, arvestatakse koolidesse vastuvõtmisel (1. – 9. klass) taotluse esitamise aega. Eelistatud on need, kes on ajaliselt varem oma avalduse koolile esitanud.

(4) Vastuvõtmisest keeldumisest teavitatakse kirjalikult viie tööpäeva jooksul pärast vastava otsuse tegemist.

§ 3. Vastuvõtt 1. klassi

(1) Lapsevanem esitab koolile lapse õppima asumiseks kirjaliku taotluse hiljemalt 31. augustiks.

(2) Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või tema seaduslik esindaja (edaspidi vanem):
1) kirjaliku vormikohase vastuvõtutaotluse (Lisa 1), mis on kättesaadav kooli kantseleist ning kooli kodulehel;
2) oma isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
3) lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või vastava tõendi) koopia;
4) perearsti tõendi või sisseastuja tervisekaardi selle olemasolul;
5) koolivalmiduskaardi selle olemasolul;
6) lapse foto suurusega 3 x 4 cm (kui vanem soovib taotleda õpilaspiletit).

(3) Koolikohustuslik on laps, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsme aastaseks.

(4) Vanema taotlusel peab vald tagama võimalused põhihariduse omandamiseks elukohajärgses koolis koolikohustuslikust east nooremale lapsele, kui kooliväline nõustamismeeskond või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust, sealhulgas sotsiaalset küpsust, ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab vallavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võib kool võtta selle lapse õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis.

(5) Koolikohustuslik isik, kes oma terviseseisundi või individuaalse arengu tõttu ei ole koolikohustuslikku ikka jõudes saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel asuda koolikohustust täitma ühe õppeaasta võrra hiljem.

§ 4. Vastuvõtt 2. – 9. klassi

() Õpilase üle tulekul teisest koolist esitatakse lisaks käesoleva määruse § 3 lõikes 2 loetletud dokumentidele:
1) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
2) tervisekaart;
3) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
4) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat ning hinneteleht jooksva õppeveerandi hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel.

§ 5. Hariduslike erivajadustega õpilaste vastuvõtt

(1) Valga valla koolid lähtuvad õppe korraldamisel kaasava hariduse põhimõtetest. Tulenevalt õpilase individuaalsest vajadusest tagatakse õpilasele võimetekohane õpe ja vajalik tugi õpetajate, tugispetsialistide, abiõpetajate ja teiste spetsialistide koostöös.

(2) Haridusliku erivajadusega laps võetakse kooli vanema taotluse alusel lisaks esitatakse lisaks käesoleva määruse § 3 lõikes 2 loetletud dokumentidele:
1) koolieelses lasteasutuses käiva lapse individuaalse arengu jälgimise kaart (esimesse klassi astumisel);
2) õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart;
3) koolivälise nõustamismeeskonna soovitus või eelmisest koolis koostatud ülevaate eelnevate õppeaastate õpitulemustest ja klassitunnistuse ärakiri;
4) rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakiri.

(3) Esimesse klassi astujale või õpilasele üle tulekul teisest koolist sobiliku toe (üldine tugi, tõhustatud tugi või eritugi) andmise otsustab direktor koostöös vanema, erivajadustega õpilaste õppe koordineerija, kooli tugispetsialistidega ning arvestades koolivälise nõustamismeeskonna soovitusi.

(4) Väljastpoolt Valga valda võetakse hariduslike erivajadustega õpilasi kooli vastu üksnes vabade kohtade olemasolul.

§ 6. Õpilase üleminek ühest koolist teise

(1) Õpilase ühest koolist teise üleminekuks loetakse õpilase ühe kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamist ning teise kooli samale haridustasemele vastuvõtmist. Õpilane jätkab uues koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud.

(2) Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust, järgmistel juhtudel:
1) välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul, kui ta ei ole varem Eestis õppinud;
2) isiku puhul, kellel puudub läbitud õpinguid tõendav dokument;
3) isiku puhul, kes on eelnevalt õppinud lihtsustatud õppes ja soovib õpinguid jätkata põhikooli riikliku õppekava järgi;
4) isiku puhul, kes eelnevalt õppis koolis, kus rakendati põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud nominaalsest õppeajast erinevat nominaalset õppeaega;
5) kutseõppeasutuse pooleli jätnud isiku puhul, kes soovib jätkata keskhariduse omandamist gümnaasiumis.

§ 7. Vastuvõtt Valga Kaugõppegümnaasiumisse

(1) Valga Kaugõppegümnaasiumi (edaspidi gümnaasium) põhikooli klassidesse (7. – 9. klass) vastuvõtuks esitatakse järgnevad dokumendid:
1) kirjalik avaldus;
2) isikut tõendava dokumendi koopia;
3) klassitunnistus;
4) väljavõte eelneva kooli õpilasraamatust;
5) uud dokumendid varasema õpi- ja töökogemuse (VÕTA) arvestamiseks.

(2) Gümnaasiumi 10. – 12. klassi vastuvõtuks esitatakse lisaks lõigus 1 nimetatud dokumentidele põhikooli lõputunnisus.

(3) Õpilased, kes soovivad astuda gümnaasiumisse õppeaasta kestel, võetakse vastu juhul, kui õpilase eelnev õppekava ja kooli õppekava on sobitatavad.

§ 8. Õpilase koolist väljaarvamine

(1) Enne kooli lõpetamist õpilase koolist väljaarvamisel väljastab kool õpilasele või piiratud teovõimega õpilase puhul vanemale vastava taotluse alusel:
1) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
2) väljavõtte õpilase tervisekaardist (v.a kaugõppegümnaasiumis);
3) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
4) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi (poolaasta kaugõppegümnaasiumis) või kursuse hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeaasta kestel.

(2) Õpilase koolist väljaarvamisel seoses kooli lõpetamisega väljastab kool õpilasele lõputunnistuse ning õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel väljavõtte õpilase tervisekaardist.

§ 9. Rakendussätted

(1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

(2) Tunnistada kehtetuks Valga Linnavalitsuse 04.05.2010 määrus nr 5 „Valga linna munitsipaalüldhariduskoolide vastuvõtu tingimused ja kord“.

Margus Lepik
vallavanem

Anastasija Kikkas
jurist vallasekretäri ülesannetes
Lisa Valga valla üldhariduskooli vastuvõtu avaldus