Valga Põhikooli õppekava

Valga Põhikooli õppekava dokumendid allalaadimiseks pdf vormingus:

Valga Põhikooli õppekava üldosa (kinnitatud 20.02.2024)

Eelklass

Keel ja kirjandus

Kehaline kasvatus

Kunstiained

Kunst

Muusika

Loodusained

Matemaatika

Sotsiaalained

Tehnoloogia

Käsitöö ja kodundus

Töö- ja tehnoloogiaõpetus

Tööõpetus

Võõrkeeled

A-inglise keel

B-inglise keel

A-saksa keel

B-saksa keel

B-vene keel

 

Valikained

Arvutiõpetus

Jalgratturikursus

Karjääriõpetus

Õpioskused