Töökorralduse alused

Kinnitatud 07.03.2013 dir kk nr 1-6/227

VALGA PÕHIKOOLI
töö korraldus

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad töökorralduse reeglid määravad Valga Põhikooli ja tema töötajate üldised käitumisreeglid ning pooltevahelised kohustused töösuhetes lisaks töölepingutes sätestatule.
1.2. Töötaja ja tööandja juhinduvad töösuhetes töökorralduse reeglitest, tööõiguse, töötervishoiu, tööohutuse alastest ja muudest õigusaktidest ning töötajaga sõlmitud töölepingust. Olukordades, mida eespool nimetatud õigusaktid ja lepingud ei reguleeri, lähtutakse tööandja juures kehtestatud korralduslikest dokumentidest ja regulatsioonidest, välja kujunenud väärtustest, eetilise käitumise printsiipidest, mõistlikkusest ning hea usu põhimõttest.


2. TÖÖAEG, TÖÖAJA KORRALDUS JA PUHKUS

2.1. Täistööaeg on 40 tundi nädalas. Töötamise kellaajad on määratud töötaja töölepingus või ametijuhendis.
Õpetajatel on lühendatud tööaeg, 35 tundi nädalas, vastavalt direktori kinnitatud päevakavale.
2.2. Õpetajatel algab tööaeg 15 minutit enne tema esimese tunni algust.
2.3. Õpetajate tööpäevasisesed vaheajad tulenevad tunniplaanist. Teenindavale personalile on ette nähtud pooletunnine vaheaeg pärast neljatunnilist töötamist.
2.4. Õpetaja üldtööaja hulka arvatakse:

2.4.1. töö planeerimine, õppekavade ja materjalide koostamine ning täiendamine;
2.4.2. tundideks ettevalmistamine;
2.4.3. tundide andmine;
2.4.4. õppeülesannete koostamine ja parandamine;
2.4.5. eksamiteks ettevalmistamine ning eksamite vastuvõtmine;
2.4.6. õpilaste abistamine ja nõustamine;
2.4.7. kasvatuslike ülesannete täitmine väljaspool tunde (õppeekskursioonid, matkad, koolipeod jne);
2.4.8. osalemine töökoosolekutel (koosolekud kooli õppe-, kasvatus- ja organisatsioonilise töö korraldamise küsimustes) ja töörühmade ning projektgruppide töös;
2.4.9. osalemine koos klassiga kõigil üritustel, mis toimuvad tema ainetunni ajal;
2.4.10. osalemine ülekoolilistel ja tööalastel koolitustel;
2.4.11. osalemine traditsioonilistel kooliüritustel;
2.4.12. arenguvestluste pidamine;
2.4.13. lastevanemate nõustamine lapse õpetamise ja kasvatamise küsimustes;
2.4.14. e-kooli, dokumentide ja aruannete täitmine ning vormistamine;
2.4.15. eesmärkide ja töö analüüsimine;
2.4.16. korrapidamine koolis;
2.4.17. asendustundide andmine (tasustatakse vastavalt Valga Põhikooli palgakorralduse alustele).

2.5. Töötamine üle kokkulepitud tööajanormi ehk ületunnitöö, milles eest on ette nähtud eraldi hüvitis (kooli juhtkonna otsusel kas täiendav vaba aeg või hüvitamine rahas), toimub poolte eelneval kokkuleppel (v.a. ettenägematute asjaolude esinemisel).
2.6. Töötaja teatab tööandjale esimesel võimalusel oma ajutisest töövõimetusest ja võimaluse korral selle eelduslikust kestusest ning esitab tööandjale esimesel tööpäeval pärast töövõimetust töövõimetuslehe.
2.7. Muude pikemaajaliste töölt äraküsimiste puhul esitab töötaja direktorile kirjaliku avalduse nädal aega varem vaba päeva taotlemiseks.
2.8. Direktor võimaldab töötajale kuni kolm vaba päeva palga säilitamisega:

2.8.1. abiellumise puhul;
2.8.2. isale lapse sünni puhul,
2.8.3. pereliikme surma korral;

2.9. Töötajale antakse puhkust töölepingu seaduse kohaselt. Puhkuste ajakava koostamisel lähtub tööandja töö korraldamise huvidest, arvestades võimaluse korral töötajate soove. Puhkuste ajakava koostatakse iga kalendriaasta kohta ja see tehakse töötajale teatavaks I kvartali jooksul. Puhkuse tasu makstakse vastavalt Töölepingu seadusele.
2.10. Lisapuhkusepäevade saamiseks teeb töötaja kirjaliku avalduse direktorile, näidates ära soovitud lisapuhkusepäevad ja nende põhjendused.
2.11. Töötaja teatab puhkuse katkestamisest töövõimetuse tõttu esimesel töövõimetuslehe kuupäeval asutuse juhile. Töötaja puhkus jätkub vahetult pärast töövõimetuslehe lõppemist, tööandjaga kokkuleppel võib töötaja avalduse alusel kasutamata puhkuseosa välja võtta muul ajal (vastavasisuline avaldus tuleb esitada hiljemalt töövõimetuslehe lõppemisele esimesel tööpäeval).
2.12. Tasustamata puhkust annab tööandja töötajale poolte kokkuleppel. Töötaja peab vastavasisulise avalduse esitama vähemalt 14 päeva enne soovitava puhkuse algust.
2.13. Koolivaheaegadel on ette nähtud tööaeg, töö toimub vastavalt direktori korraldusele.
2.14. Koolivaheaegadel on kool asjaajamiseks avatud vastavalt direktori korraldusele.
2.15. Õpetaja on kohustatud isikuandmete töötlemisel järgima turvalisuse põhimõtet – isikuandmete kaitseks tuleb rakendada turvameetmeid, et kaitsta neid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.
2.16. Õpetaja on kohustatud instrueerima õpilasi võimalikest ohtudest oma tunnis. Keemia, füüsika, loodusõpetus, bioloogia, arvutiõpetuse, tööõpetuse, kehalise kasvatuse õpetajad on kohustatud läbi viima ohutustehnikaalast väljaõpet oma aines. Instrueerimist kinnitab õpilane oma allkirjaga õppeaasta alguses, neid dokumente säilitatakse kooli kantseleis.
2.17. Enne õppekäigule minekut on õpetaja kohustatud õpilasi instrueerima võimalikest ohtudest ja nõuetest. Instrueerimist kinnitab õpilane oma allkirjaga. Instrueerimisleht esitatakse hiljemalt enne õppekäigu algust kooli kantseleisse.
2.18. Töö paremaks korraldamiseks teavitab töötaja tööandjat, kui ta täidab lepingulisi tööülesandeid mõne teise tööandja juures.
2.19. Töölevõtmisel nõutavates dokumentides kajastuvate andmete muutumisest (näit. perekonnanime, hariduse, alalise elukoha muutus või isikuttõendava dokumendi vahetus) teatab töötaja kohe peale andmete muutumist kooli sekretärile.
2.20. Õpetaja on kohustatud lugema tööalasele e-posti aadressile saabuvaid tööalaseid e-kirju vähemalt 1 kord tööpäevas, välja arvatud töölähetuses viibimise ja puhkuse ajal. Vastust vajavatele kirjadele vastama neile hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.

 

3. TÖÖLÄHETUSED JA TÄIENDUSKOOLITUS

3.1. Tööandjal on õigus saata Töötaja tööülesannete ja –kohustuste täitmiseks töölähetusse, arvestades õigusaktides kehtestatud korda ja aluseid ning makstes välislähetusel päevaraha ja hüvitades sõidu- ning majutuskulud eelnevalt kokkulepitud ulatuses kulu tõendavate dokumentide alusel. Riigisiseses lähetuses päevaraha ei maksta.
3.2. Iga õpetaja planeerib õppeaasta algul oma koolitusvajaduse lähtudes Valga Põhikooli koolituspoliitikast. Koolitusavaldus (avalduse vorm olemas serveri kaustas „Koolitused“) esitatakse vähemalt 1 nädal  enne koolituse algust direktorile, oma õppejuhile ja kooli sekretärile. Õppejuht, kiitnud koolituse heaks,  koordineerib asendustundide korraldamist, märkimist  e-koolis ja  asendustundide päevikusse.
Mittepedagoogiline personal esitab avalduse oma vahetule ülemusele, direktorile ja kooli sekretärile.
3.3. Töötajad, kes osalevad tasemeõppes (bakalaureus, magistrantuur, doktorantuur), esitavad õppeaasta algul vabas vormis avalduse koos ülikooli teatisega oma õppesessiooni aegadest õppejuhile, asendustunnid lepib tasemeõppes osalev töötaja vähemalt nädal enne õppesessiooni algust kokku õppejuhiga.
3.4. Vabahariduslikul koolitusel osalemine toimub samuti kui vabatahtlikul täienduskoolitusel osalemine. Vabahariduslik koolitus toimub töötaja kulul.
3.5. Koolitusel osalemiseks antakse töötajale koolitusasutuse teatise alusel õppepuhkust kuni 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul.
3.6. Tasemekoolitusega ja tööalase koolitusega seotud õppepuhkuse ajal makstakse töötajale õppeaastas keskmist töötasu 20 kalendripäeva eest.
3.7. Tasemekoolituse lõpetamiseks antakse täiendavalt õppepuhkust 15 kalendripäeva, mille eest makstakse töötajale töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud töötasu alammäär.
3.8. Töötaja, kes soovib oma õpilastega osaleda võistlustel, ülevaatustel, konkurssidel, olümpiaadidel jms, küsib direktorilt kirjaliku loa ja lepib õppejuhiga kokku tundide asendamise vähemalt 5 päeva enne ürituse toimumisaega.
3.9. Täiendkoolituselt tagasi saabunud töötaja esitab oma koolitustõendi õppejuhile EHIS-registrisse sissekandmiseks, nädala jooksul esitab õppejuhile koolitusaruande ning tutvustab kolleegidele koolituse materjale. Koolituskokkuvõtted vormistatakse õppeaasta lõpus serveri kaustas „Koolitused“ - „Koolituskokkuvõtted“.

 

4. TÖÖTAJATE MOTIVEERIMINE JA TUNNUSTAMINE

4.1. Finantsvahendite olemasolul makstakse ühekordset preemiat, toetust ja hüvitist:

4.1.1. õpilaste eduka esinemise eest olümpiaadidel ja muudel õpilasvõistlustel vastavalt õppenõukogus kinnitatud määradele;
4.1.2. tunnustussüsteemis loetletud muude tegevuste eest.

4.2. Finantsvahendite olemasolul makstakse ühekordset lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest:

4.2.1. uute edukate algatuste eest;
4.2.2. ürituste korraldamise eest (v.a. huvijuht);
4.2.3. lisaülesannete eest, mis ei kajastu töölepingutes ja ametijuhendites;

4.3.  „Aasta Õpetaja“ kandidaadiks esitamine.
4.4. Töötajate tunnustamine toimub vastavalt Valga Põhikooli tunnustussüsteemile.
4.5. Töötajatel on õigus kasutada kooli ruume vastavalt kokkuleppele tasuta.

 

5. OMANDIKAITSE

5.1. Kooli vara hoidmine on kõikide töötajate kohustus.
5.2. Ruumide kasutamisel järgivad õpetajad järgmisi nõudeid:

5.2.1. kabinetti õpilasi omapead ei jäeta;
5.2.2. pärast õppetundi /üritust jälgib, et ruum oleks korras.
5.2.3. pärast viimast tundi tagab õpetaja, akende sulgemise ja klassiruumi ukse lukustamise.


6. LÕPPSÄTTED

6.1 Kõik muud töökorralduse reeglites lahendamata küsimused lahendatakse kahepoolsete kokkulepetega, kui seadusaktid ei näe ette teisiti.
6.2 Töökorralduse reeglite muutmisel teavitab tööandja töötajaid muudatustest ette 30 kalendripäeva.

töötasustamise alused

Kinnitatud 10.03.2014 dir kk nr 1-6/173
1
VALGA PÕHIKOOLI
töötasustamise alused
1. ÜLDSÄTTED
1.1 Valga Põhikooli töötasustamise alused (edaspidi töötasustamise alusdokument või töötasujuhend) reguleerib töötajate töötasustamise põhimõtteid ja korda.
1.2 Kooli töötasustamise alusdokumendi koostamise korraldab direktor. Töötasujuhendi
koostamisel ja muutmisel konsulteerib direktor õpetajate ja teiste töötajatega ning hoolekoguga, et võimaldada töötajatel ja hoolekogul avaldada arvamust ja saada direktorilt põhjendatud vastuseid avaldatud arvamustele eesmärgiga jõuda palgajuhendis kokkuleppele. Kooli töötasustamise alused kooskõlastatakse Valga linnavalitsusega.
1.3 Kooli töötasustamise alusdokument on avalikult kättesaadav kooli veebilehel. Direktor rakendab töötasujuhendit õiglaselt, läbipaistvalt ning põhjendades oma töötasustamist puudutavaid otsuseid.
1.4 Pedagoogide töötasu arvestuse aluseks on õpetaja ametikoht tööajaga 35 tundi nädalas tulenevalt Vabariigi Valitsuse 25.06.2009.a määrusest nr 113 „Haridustöötajate tööaeg“, teistel Valga Põhikooli töötajatel 40 tunni eest nädalas.
1.4.1 Kui pedagoogide tööaeg nädalas jaguneb arvestusperioodi jooksul ebavõrdselt, peab tööandja summeeritud tööaja arvestust, leppides eelnevalt töötajaga kokku tööaja arvestuse põhimõtetes ning tööajakava tingimustes.
1.5 Töötaja töötasu kokku leppimisel ja maksmisel lähtutakse töölepingu seadusest, muudest asjakohastest õigusaktidest, kooli pidaja ja kooli direktori kehtestatud nõuetest, ametijuhendist, töökorralduse reeglitest ning käesolevast töötasu juhendist.
1.6 Töötajate töötasu kokku leppimisel arvestatakse koolile tööjõukuludeks eraldatud vahendite suurusega.
1.7 Töötajate töötasu ja tööülesannete läbirääkimised võib direktor kirjalikult volitada enda poolt valitud juhtkonnaliikmele.
TÖÖTASU MAKSMINE
2.1 Töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil töötaja täitis talle pandud ülesandeid. Kui töötajale on kehtestatud täistööajast lühem tööaeg, arvestatakse töötasu proportsionaalselt tööl oldud aja eest.
2.2 Töötasu makstakse üks kord kalendrikuus jooksva kuu viimasel tööpäeval töötaja poolt osundatud palgakontole. Pangakonto muutmisest tuleb töötajal kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teavitada kooli personalitöötajat.
Kinnitatud 10.03.2014 dir kk nr 1-6/173
2
2.3 Raamatupidaja edastab töötaja soovi korral töötaja antud e-posti aadressile teatise
arvestatud töötasu, puhkusetasu ja neist tehtud kinnipidamiste, samuti tema eest arvestatud
sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu kohta. Töötajal on õigus saada selgitusi vahetult
juhilt või raamatupidajalt.
3. TÖÖTAJA TÖÖTASU
3.1 Töötasu on töötaja töölepingus kokkulepitud töötasu, mis hõlmab kõigi töölepingus ja
ametijuhendis kokkulepitud ülesannete täitmist ja ajakulu.
3.2 Töötaja tööülesannetes lepivad direktor ja töötaja kokku töölepingus ja selle lisaks olevas
ametijuhendis. Tööülesannete kirjeldus on piisavalt selge ja arusaadav, et töötaja teaks,
milliste ülesannete täitmist temalt oodatakse. Kokkulepitavad tööülesanded mahuvad
kokkulepitud tööaega.
3.3 Direktor tagab töötajale nõuetekohased töötingimused. Kokkulepitud töötingimusi sh
töötasu tingimusi võib muuta ainult töötaja ja direktori kokkuleppel töölepingus.
3.4 Töötaja töötasu lepitakse töötaja ja kooli direktori vahel kokku töölepingus ja/või
töölepingu lisas. Töötajatega töötasu kokku leppimisel arvestab kooli direktor töötaja kõiki
kokku lepitud tööülesandeid, töökoormust, pädevusi, töötulemusi, kogemusi ja
kvalifikatsiooni.
3.5 Direktor ja töötaja võivad alustada läbirääkimisi töötasu tingimuste muutmiseks, kui
kokkulepitud tööülesanded muutuvad või töötaja töötulemused ja kvalifikatsioon on
tõusnud.
3.6 Õpetaja poolt tööajas antavate kontakttundide arv lepitakse kokku vahetult enne õppeaasta
algust või jooksvalt kui kooli töökorralduses on muudatusi ja kinnitatakse direktori
käskkirjaga.
3.7 Täistööajaga õpetajate töötasu ei või olla madalam Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud
õpetajate töötasu, s.h klassijuhatamise tasu, alammääradest. Teiste täistööajaga töötajate
töötasu ei või olla madalam Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud töötasu
alammäärast.
3.8 Katseajal võib kokku leppida töötaja töötasuks tema ametikohale planeeritud töötasu
tasemest madalama töötasumäära, eeldusel, et töötaja vajab sisseelamisperioodil olulist
tööalast juhendamist, ja arvestades, et töötasu ei või olla madalam Vabariigi Valitsuse
kehtestatud töötasu alammäärast.
3.9 Töötasu kokku leppimisel peab kooli direktor töötasu töötajale põhjendama.
4. MUUD TASUD
4.1 Lisatasu täiendava tööülesande täitmise eest makstakse töötajale tööülesande täitmise eest,
mis ei ole määratletud tema töölepingus ja ametijuhendis. Täiendavate tööülesannete
täitmises ja lisatasu suuruses lepivad kooli direktor ja töötaja kokku enne töö teostamise
Kinnitatud 10.03.2014 dir kk nr 1-6/173
3
algust. Lisatasu täiendavate tööülesannete eest määrab kooli direktor kokkuleppel töötajaga ühekordse või tähtaegse lisatasuna.
4.2 Töötajale hüvitatakse kokkuleppel töötajaga ületunnitöö ja riigipühal töötamine vaba ajaga töö iseloomust tulenevalt sobival ajal või makstakse ületunnitöö ja riigipühal töötamise eest 1,5-kordset töötasu.
4.3 Puuduva töötaja ülesannete täitmise eest üldjuhul üldtööaja sees lisatasu ei maksta. Kui puuduva töötaja asendamine tingib töötaja poolt ületundide tegemise, hüvitatakse töötajale punkti 4.2 alusel ületunnitöö.
4.3.1 Õpetaja asendamine üldjuhul hüvitatakse asendajale eelneval kokkuleppel asendajaga vaba ajaga või rahas asendajale puuduva õpetaja haiguselehel või koolitusel/ lähetusel viibimise ajal asendatud tundide eest.
4.4 Preemiat võib maksta tunnustusena töötajale väljapaistvate tööalaste saavutuste eest või erakordse panuse eest ühekordses projektis, lähtudes kooli eelarvelistest võimalustest ning kooskõlas koolis kehtestatud motivatsiooni- ja tunnustussüsteemiga. Preemia suuruse otsustab kooli direktor igal korral eraldi.
4.5 Valga Põhikooli töötajal on võimalus õppeaastas võtta 2 tasustatud tervisepäeva leppides selles eelnevalt kokku oma vahetu ülemusega.
5. PUHKUSETASU ARVESTAMINE JA MAKSMINE
5.1 Puhkusetasu arvestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud keskmise töötasu maksmise tingimuste ja korra alusel.
5.2 Puhkusetasu kantakse töötaja pangakontole üle hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või töötaja soovi korral puhkusele järgneval palgapäeval.
6. TASUSTAMINE VÄLISVAHENDITEST RAHASTATAVATEST PROJEKTIDEST
6.1 Juhul, kui töötajale makstakse töötasu projekti välisvahenditest, vähendatakse kokkuleppel töötajaga proportsionaalselt kooli omavahenditest makstavat töötaja töötasu, vähendades vastavalt tema projektiga mitteseotud tööülesannete mahtu või muutes nende sisu.
6.2 Juhul, kui projekti täitmisega seotud ülesanne ei ole ette nähtud töötaja ametijuhendis ning punkt 6.1 ei ole rakendatav, käsitletakse projekti täitmisega seotud ülesannet kui töötajale antud täiendavat tööülesannet või ületunnitööd, mille eest makstakse talle lisatasu kooskõlas juhendi põhimõtetega.