Valga Põhikooli rahvusvahelise koostöö kava

Valga Põhikool toimetab rahvusvahelisel tasandil Valga Põhikooli Rahvusvahelise Arengukava 2019-2022 järgi

Valga Põhikooli rahvusvahelise koostöö arengukava toetab Valga Valla arengukava 2019-2023 ja Valga Põhikooli arengukava 2016-2020 eesmärke.

Rahvusvahelise koostöö peamisteks märksõnadeks Valga Põhikoolis on rahvusvaheliste õpivõimaluste loomine, ametialaste teadmiste täiendamine, huvigruppide koostöö, avatus, innovaatilisus, tehnoloogilised lahendused, erinevate riikide kogemus muukeelsete ja hariduslikku tuge vajavate õpilaste õpetamisel ja rahvusvaheliseks koostööks võimaluste loomine.

Parimate valikute tegemiseks on oluline olla kursis teemadega rahvusvahelisel tasandil. Rahvusvaheline koostöö teiste koolide ja organisatsioonidega võimaldab koolielu ja pakutavaid teadmisi rikastada, koguda inspiratsiooni, tõsta motivatsiooni, luua välissuhteid, tuua uusi mõtteid, võtteid  ja õppemeetodeid klassiruumidesse.  Tekib võimalus tutvustada külalistele oma kooli ja näha kooli külaliste silmade läbi. Rahvusvaheline koostöö teiste haridusasutustega toetab meie arengueesmärke olla õppiv ja õpetav organisatsioon.

Pädevatel õpetajatel on vaja laia silmaringi, kursisolekut kõige uuega, empaatiavõimet ja suhtlemisoskust, analüüsioskust ja reflektsioonioskust. Õpetaja peab oskama näha ettepoole, õpetama tuleviku kodanikke. Et õpetajad ise arenevas maailmas hästi hakkama saaks, selleks peavad koolil olema selged rahvusvahelise koostöö arenguplaanid.

Väljastpoolt Eestit saadud teadmised ja kogemused on oluliseks vahendiks uuenenud õpikäsituse rakendamiseks koolis, näiteks projektipõhine õpe, lõimitud õpe, tuge vajavate õpilaste kaasamine. Soovime läbi õpetajate kujundada õpilaste teadlikku käitumist, parandada õpioskusi, suurendada loovust ja ettevõtlikkust, edukamalt integreerida muukeelseid õpilasi. Väliskoostöös on oluline näha, kuidas erinevates koolides väärtustatakse terviseteadlikku käitumist ja arendatakse õpilaste sotsiaalseid võtmepädevusi.  Osalemine rahvusvahelistes projektides annab signaali, et koolil on ambitsioon rahvusvaheliseks koostööks. Oleme avatud uuele, valmis jagama oma parimaid kogemusi ja häid praktikaid teistega. Oleme usaldusväärne partner rahvusvahelisel tasandil.