Juhtumi lahenduskäik

Võimalikud probleemid koolis, millele koos lapsevanematega lahendusi otsime

 • Puudulikud hinded
 • Koolikohustuse mittetäitmine
 • Hilinemised
 • Suitsetamine
 • Konfliktid kaaslastega, õpetajatega
 • Kiusamine
 • Nutiseadmete väärkasutus
 • Sotsiaalmeedia väärkasutus
 • Ebatsensuursete väljendite kasutamine
 • Koolivara ja kaasõpilaste vara lõhkumine
 • Lugupidamatu käitumine koolis töötavate täiskasvanutega ja/või lapsevanematega

 

Juhtumite lahenduskäik Valga Põhikoolis

Alus: PGS § 58 Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine õpilase suhtes

 1. Klassijuhataja
 • Vestlus
 • Sissekanded Stuudiumis (nii õpilasele kui lapsevanemale)
 • Selgituskiri (õpilasele antakse võimalus selgitada oma käitumist)
 • Olenevalt juhtumi sisust arutatakse teemat klassijuhatajatunnis
 • Kokkulepped edasiseks tegevuseks
 1. Lapsevanema teavitamine
 • Sõnum Stuudiumis
 • Otsekontakt (telefonivestlus, meilivestlus, kohtumine koolis)
 1. Tugikeskuse spetsialistid
 • Vestlus õpetajaga/klassijuhatajaga
 • Vestlus õpilasega
 • Õpilase nõustamine tugispetsialisti poolt
 • KiVa juhtumi korral tegeleb õpilasega KiVa meeskond, loe lähemalt siin [link]
 • Kokkulepete sõlmimine ja lapsevanema teavitamine
 • Probleemvestlus tugikeskuses õpilase vanematega, õpilasega ja teiste juhtumiga seotud isikutega
 • Probleemvestlus juhtkonnas õpilase vanematega, õpilasega ja teiste probleemiga seotud isikutega
 • Väljaspool kooli olevate spetsialistide poole suunamine (Rajaleidja, Vaimse tervise kabinet, meditsiiniasutused, alaealiste komisjon, politsei)