Pikapäevarühmad

Valga Põhikoolis on moodustatud pikapäevarühmad 1.−4. klasside õpilastele. Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu lapsevanema kirjaliku taotluse alusel (Stuudiumi keskkonnas), mille põhiline esitamise aeg on septembri esimesel, hiljemalt teisel, nädalal. Vajadusel võib lapsevanem taotleda lapse pikapäevarühma vastuvõtmist ka muul ajal. 

Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel. Pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava kehtestab kooli direktor, määrates seal aja koduste õpiülesannete täitmiseks, puhkuseks vabas õhus ja huvitegevuseks. Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel lähtutakse hoolekogu ettepanekutest, õpilaste turvalisuse ja tervisekaitse nõuetest, kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning vanemate ja õpilaste põhjendatud soovidest, samuti transpordivõimalustest. (Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 38).