Õpilaste ja kooli töötajate vaimse või füüsilise turvalisuse tagamise ning turvalisust ohustavate olukordade ennetamise ja neile reageerimise, juhtumitest teavitamise ning juhtumite lahendamise kord

Kinnitatud dir kk 31.10.2019 nr 1-6/40

1. Õpilaste ning kooli töötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise ja ennetamise üldpõhimõtted

1.1 Turvalisus koolis on kogu koolipere ühiseks hooleks. Õpilaste ning kooli töötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise eest vastutavad kõik kooli töötajad. Valga Põhikool on liitunud KiVa (Kiusamisvaba Kool) ja TORE (Tugiõpilaste Oma Ring Eestis) programmidega.
1.2 Turvalise keskkonna tagamiseks viiakse koolis regulaarselt läbi ennetavaid tegevusi indiviidi, klassi ja kooli tasandil (vestlused ja individuaalsed tegevused õpilastega, temaatilised klassijuhatajatunnid, sotsiaalsete oskuste arendamine, evakuatsiooniõppused, ohutuspäevad, vestlused lapsevanematega, koolitused jm). Hädaolukorra ilmnemisel kasutatakse koolis välja töötatud hädaolukorra lahendamise plaani.
1.3 Turvalisuse tagamiseks hoiavad kooli töötajad õpperuumi või kabineti ukse lukus, kui nad ise ruumis ei viibi või õpperuumi ei kasuta.
1.4 Turvalisuse tagamiseks töötab koolis turvatöötaja-nõustaja, kellel on õigus turvalisuse tagamise eesmärgil:

1.4.1 sekkuda õpilase ebaõpilasliku ja turvalisust ohustava käitumise korral.
1.4.2 jälgida ja piirata õpilaste koolihoonest ja kooli territooriumilt sisse- ja väljaliikumist;
1.4.3 jälgida, piirata ja vajadusel suunata välja või takistada võõraste inimeste koolihoonesse ja kooli territooriumile sisenemist;
1.4.3 jälgida reaalajas kooli turvakaameraid ning vajadusel koheselt sekkuda;
1.4.5 jälgida koolihoones ja kooli territooriumil toimuvat ning vajadusel sekkuda;

1.5 Meediaga suhtleb kooli puudutavates küsimustes kooli direktor, direktori puudumisel direktori määratud asetäitja.

2. Vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate juhtumite esinemise või nende võimaliku tekkimise kahtluse korral reageerimine ja juhtumite lahendamine

2.1 Vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate juhtumite esinemise või nende võimaliku tekkimise kahtluse korral võetakse koolis kasutusele vajalikud mõjutusmeetmed. Üldjuhul korraldatakse juhtumiga seotud õpilaste, kooli töötajate ja vanematega vestlused, eesmärgiga leida ühised lahendused.
2.2 Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest peab alati teavitama. Õpilane ja/või lapsevanem pöördub üldjuhul esmalt aineõpetaja või klassijuhataja poole. Lisaks on võimalus pöörduda tugispetsialistide (turvatöötaja-nõustaja, tugikeskuse juht, õpilasnõustaja, psühholoog) või kooli juhtkonna poole. Kiiret sekkumist nõudvate juhtumite puhul pöördub õpilane lähima koolis töötava täiskasvanu poole, kes teavitab vajadusel õpetajat, tugispetsialisti või kooli juhtkonda.
2.3 Kooli kodukorra rikkumise lahendajaks on üldjuhul aineõpetaja või klassijuhataja. Vajadusel kaasatakse tugispetsialistid ja/või lapsevanemad.
2.4 Turvalisust ohustava juhtumi tunnistajatelt ja juhtunus osalejatelt on õigus nõuda kirjalikku selgitust. Selgituskirja kantakse juhtumi toimumise aeg ja kirjeldus; selgituse koostamise kuupäev; selgituse kirjutaja nimi ja allkiri. Õpilaselt selgituskirja võtmisel ning juhtunust teavitatakse lapsevanemat.

3. Abinõud õpilaste ja kooli töötajate vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks

3.1 Koolis tagatakse järelevalve õpilaste üle kogu õppepäeva vältel.
3.2 Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise eeldus on kooli kodukorra täitmine ning üksteise suhtes lugupidav käitumine.
3.3 Õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks, turvalisust ohustavatele olukordadele reageerimiseks ning kooli vara kaitseks kasutatakse Valga Põhikoolis videojälgimissüsteemi vastavalt Valga Põhikooli videojälgimisseadmete kasutamise korrale.
3.4 Õpilane ei võta kooli kaasa esemeid ega tekita olukordi, mis seavad ohtu tema enda või kaaslaste turvalisuse. Kui õpilane ei järgi antud korraldust, on õpetajal õigus esemed hoiule võtta ja tagastada lapsevanemale.
3.5 Õpilased pargivad jalgrattad, tõukerattad ja mootorsõidukid selleks ettenähtud kohta. Pargitud liiklusvahend peab olema lukustatud. Jalgrataste, tõukerataste ja mootorsõidukitega liiklevad õpilased on kohustatud järgima ohutusreegleid.
3.6 Turvalisuse tagamiseks on kooli territooriumile mootorsõidukiga sisenemiseks vajalik territooriumi valdaja luba. Mootorsõidukiga kooli territooriumil liiklemist reguleerib Valga Põhikooli territooriumil mootorsõidukiga liiklemise kord.
3.7 Keelatud on:

3.7.1 kasutada teiste suhtes vaimset ja füüsilist vägivalda;
3.7.2 kooli territooriumil omada, tarbida ja levitada alkohoolseid jooke, tubakatooteid ja narkootilisi aineid;
3.7.3 kooli territooriumil omada vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavaid esemeid nagu külm- ja tulirelvad, kemikaalid, tuletikud ja -masinad, narkootilised ained, aerosoolid, salvestusseadmed, pürotehnika jms;
3.7.4 hasartmängud.

3.8 Koolis ja kooliga seonduvatel üritustel on keelatud filmimine, pildistamine või lindistamine ilma koolipoolse kooskõlastuseta.
3.9 Eesmärgiga ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud asjakohaseid tugi- ja mõjutusmeetmeid vastavalt Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise korrale. Meetmete rakendamisest teavitatakse ja vajadusel kaasatakse lapsevanemat.

4. Teavitamine õpilaste ja kooli töötajate vaimset või füüsilist vägivalda ohustavatest olukordadest

4.1 Kooli territooriumil viibivatest suitsetavatest, alko- või narkojoobes isikutest teavitatakse koheselt turvameest ja/või politseid.
4.2 Hädaolukorra avastaja või sellest teadasaaja hindab olukorda ja otsustab teavitamise järjekorra:

4.2.1 päästeameti sekkumist nõudvate situatsioonide korral teavitab esmalt päästeametit telefonil 112 ja siis kooli direktorit;
4.2.2 muude hädaolukordade puhul teavitab kooli direktorit, tema puudumisel määratud asendajat ja tegutseb vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

4.3 Õpilaselt suulise või kirjaliku selgituse võtmisest teavitatakse vajadusel õpilase seaduslikku esindajat, kellele võimaldatakse õpilaselt võetud selgituse ja väljaselgitatud juhtumi asjaolude kohta koostatud dokumentidega tutvuda.
4.4 Kehalise väärkohtlemise korral teavitatakse õpilase seaduslikke esindajaid ja kaasatakse kooliõde. Koolirahu korduval häirimisel (sõim, avalik solvang, asjade loopimine, lõhkumine vms) teavitatakse juhtunust õpilase seaduslikke esindajaid ja vajadusel politseid. Avalikus kohas käitumise nõuded on täpsustatud Korrakaitseseaduses § 55.
4.5 Varastamise, isiklike esemete rikkumise või väljapressimise korral pöördub õpilane või tema vanem või koolitöötaja politsei poole.