Lisa 7

Isikuandmete töötlemine ja infosüsteemide kasutamine

1. Isikuandmete töötlemiseks küsitakse nõusolekut kõigilt kooli õppima asunud õpilaste vanematelt. 

2. Isikul on õigus nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta esitades vabas vormis avalduse aadressil kool@valgapk.edu.ee

3. Isikuandmete töötlemise eesmärgiks koolis on õppetööd puudutava info edastamine, õppeesmärgil kasutatavate kontode loomine, õpilase tunnustamine ja koolielu sündmuste kajastamine.

4. Tulenevalt digipädevuste õpetamise kohustusest ja valmisolekust distantsõppeks on õpilastel kooli e-posti olemasolu kohustuslik. Iga Valga Põhikooli õpilane alates 1. klassist saab kooli e-post kujul eesnimi.perenimi@valgapk.edu.ee ;

5. Kooli  e-posti konto kustutatakse, kui õpilane lahkub koolist.

6. Õppe-eesmärgil kasutatavad ja isikuandmetega seotud e-keskkonnad ja infosüsteemid on EHIS (hariduse infosüsteem), Stuudium (õppeinfosüsteem), EIS (eksamite infosüsteem), RIKS (raamatukogu infosüsteem), Google Workspace for Education paketti kuuluvad rakendused (Gmail, Drive, Docs, Classroom, Calendar, Keep, Sites, Hangouts, Meet, Jamboard), Moodle, Miksike, Tinkercad, 99Math, Padlet, Matetalgud, eTwinning, Õpiveeb, Scratch, Canva, Live Worksheets, Endomondo, Quizlet, LearningApps, Quizizz, Pinterest ja Opiq või muu vastavas nimekirjas kinnitatud infosüsteem.

7. Infosüsteemide ja veebirakenduste kasutamiseks, mis on seotud isikuandmete töötlemisega ja ei ole kirjas punktis 6, küsitakse luba eraldi.

8. Kooli kodulehel ja Facebooki grupis Valga Põhikool avalikustatakse nimeliselt ja/või illustreeriva pildiga selleks loa andnud õpilaste silmapaistvaid saavutusi ja esile tõstmist väärivaid tegevusi, mille eesmärgiks on õpilase tunnustamine ja koolielu oluliste sündmuste kajastamine.

9. Õpilaste/vilistlaste/koolitöötajate saavutusi kajastatakse alaliselt kooli kodulehel järgmiselt:

9.1. aukirjaga kooli lõpetajad;

9.2. õpilased, kes on saavutanud vabariiklikul olümpiaadil või ainevõistlusel 1.–20. koha, piirkondlikul olümpiaadil 1.–6. koha, kooli olümpiaadil 1.–3. koha;

9.3 õpilased, kes on saavutanud vabariiklikul ja /või piirkondlikul spordivõistlusel silmapaistvaid tulemusi.

10. Kooli territooriumil ja kooli korraldatud avalikel sündmustel võib filmida või pildistada ainult kooli juhtkonna eelneval nõusolekul.