Õpilaste tunnustamise kord

Kinnitatud dir kk 31.10.2019 nr 1-6/40

Lisa 2

Õpilaste tunnustamise kord

1. Tunnustamise eesmärgid

1.1. Tunnustuse avaldamine on koolipoolne tänu:

1) õpilastele, silmapaistvate saavutuste eest õppetöös, klassivälises tegevuses, kooli esindamise ja eeskujuliku käitumise eest;
2)lapsevanematele, kelle lapsed on saavutanud silmapaistvaid tulemusi.

2. Tunnustuse avaldamise vormid

2.1. Tunnustamise võimalused:

1) kooli kõrgem autasu;
2) kooli tänukiri;
3) kooli tänukaart;
4) direktori vastuvõtt;
5) riiklik kiituskiri;
6) ainealane kiituskiri;
7) diplom;
8) saavutuste (võistluste, olümpiaadide, konkursside parimad) avalikustamine kooli kodulehel, kooli Facebooki lehel ja avaldamine aastaraamatus;
9) individuaalne kirjalik kiitus;
10) individuaalne suuline kiitus;
11) edukate tunnustamine aktusel;
12) meened ja mälestusesemed.

3. Tunnustamise kord

3.1. Õpilaste tunnustamine hea ja väga hea õppimise eest riikliku kiituskirjaga ja riikliku ainealase kiituskirjaga toimub vastavalt kooli õppekavas sätestatud korrale.
3.2. Kooli kõrgem autasu

3.2.1. Kooli kõrgema autasu antakse välja kooli õppenõukogu otsuse põhjal. Ettepaneku õppenõukogule teeb klassijuhataja, huvijuht, aineõpetaja või juhtkond.
3.2.2. Valga PK aukirjaga autasustatakse:

1) põhikooli kiitusega lõpetanud õpilasi;
2) eriti silmapaistvalt klassivälises töös osalenud lõpetajaid;
3) koolile mitme aasta jooksul suurt abi osutanud lapsevanemad.

3.3. Tänukiri

3.3.1.Tänukiri on koolipoolne tunnustus, mis antakse välja kooli juhtkonna otsuse põhjal. Ettepaneku juhtkonnale teeb klassijuhataja, huvijuht või aineõpetaja
3.3.2. Valga PK tänukirjaga autasustatakse:

1) 1.-3. klasside õpilasi, kes on kokkuvõtvalt saavutanud kõrgemad ja keskmised õpiväljundid ning kelle käitumine vastab üldtunnustatud käitumisreeglitele;
2) 4.-9. klasside õpilasi, kelle aastahinded tunnistustel on ainult «4» ja «5» ning käitumine vastab üldtunnustatud käitumisreeglitele;
3) klassivälises töös aktiivselt osalenud põhikooli õpilasi ja lõpetajad;
4) rahvusvahelistel, üleriigilistel ja piirkondlikel aineolümpiaadidel, ülevaatustel, võistlustel ja konkurssidel kooli edukalt esindanud õpilasi.

3.3.3. Tänukiri „HEA TEGU“ antakse välja, et tunnustada eeskujuliku ning hea õppimise kõrval ka teisi silmapaistvaid tegevusi ja saavutusi:

1) klassi kõige sõbralikum õpilane;
2) klassi aasta tegu;
3) õpilase hea tegu;
4) klassi aasta kooliskäija;
5) klassi kõige aktiivsem õpilane;
6) kaunite kunstide kandja;
7) ÕE kõige aktiivsem liige;
8) loodusesõber;
9) KiVa õpilane
10) kooli toetav lapsevanem;
11) kõige sportlikum klass;
12) kõige aktiivsem ja loovam klass,
13) KiVa klass;
14) klassi aasta tegu.

3.4. Tänukaart

3.4.1. Tänukaart on koolipoolne tunnustus:

1)  lapsevanemale või hooldajale, kelle lapsed on saavutanud silmapaistvaid tulemusi;
2) kooli toetavale lapsevanemale.

3.5. Diplom

3.5.1. Diplom on koolipoolne tunnustus õpilastele heade saavutuste eest koolisisestel konkurssidel, viktoriinidel, spordi- ja muudel võistlustel.
3.5.2. Diplom antakse välja huvijuhi või ürituste korraldava õpetaja ettepanekul ja kinnitusega.

3.6. Individuaalne kirjalik kiitus õpilaspäevikusse/ Stuudiumisse

3.6.1. Individuaalne kirjalik kiitus on avalik tunnustus õpilasele iga õpetaja individuaalse otsuse põhjal.

3.7. Individuaalne suuline kiitus

3.7.1. Individuaalne suuline kiitus on avalik tunnustus õpilasele iga õpetaja individuaalse otsuse põhjal.

3.8. Kooli meened ja mälestusesemed

3.8.1. Kooli meened on kooli sümboolikaga esemed (nt. kooli tee).
3.8.2. Mälestusesemed on muud ilma kooli sümboolikata esemed.
3.8.3. Meened ja mälestusesemed antakse õpetajate ettepanekul direktori otsusega õpilastele heade tulemuste eest õppetöös või kooli tulemuslikul esindamisel;
3.8.4. Meenete ja mälestusesemetega tunnustatakse koos teiste kiituse avaldamise vormidega või iseseisvalt.

3.9. Direktori pidulik vastuvõtt

3.9.1. Kõik Valga Põhikooli õpilased, kellele antakse ÕN otsusega välja riiklik kiituskiri ning kõik konkursside, olümpiaadide ja võistluste võitjad, kutsutakse koos vanematega õppeaasta lõpul direktori pidulikule vastuvõtule.

3.10. Saavutuste avalikustamine

3.10.1. Kõik tunnustamised kajastatakse Valga Põhikooli kodulehel ja aastaraamatus.