Õppekäikude läbiviimise kord

Kinnitatud dir kk 31.10.2019 nr 1-6/40

Lisa 3

Õppekäikude, ekskursioonide, matkade läbiviimise kord

1. Üritus kajastatakse kooli kodulehel ja Stuudiumi kalendris 5 tööpäeva varem.
2. Avaldus õppetööst vabastuseks esitada Stuudiumi kalendris hiljemalt 2 tööpäeva varem.
3. Avaldusse märkida lisaks:
   1) päevakava/ programm (ka väljasõit, saabumine);
   2) osalevate õpilaste nimekiri;
   3) vastutavad isikud: 1.-4. klassis üks täiskasvanud saatja 10 õpilase kohta ja 7.-9. klassis üks täiskasvanu iga 15 õpilase kohta.
4. Korraldaja viib läbi instrueerimise lähtuvalt õppekäigu iseloomust ja eesmärgist, millega nõustumist õpilane kinnitab allkirjaga. Instrueerimisleht esitada hiljemalt enne õppekäigu algust kooli kantseleisse.
5. Kahe- või enamapäevase ekskursiooni, õppekäigu või matka korral kinnitab lapsevanem lapse osalemist kirjalikult kas Stuudiumi kaudu või eraldi teatisel/nõusoleku lehel.
6. Korraldaja märgib ürituse Stuudiumi kalendrisse ja edastab info IT-töötajatele kooli kodulehe lisamiseks.
7. Õuesõppetundideks (väljaspool kooli territooriumi) on soovituslik õpilasi instrueerida, millega nõustumist õpilane kinnitab allkirjaga ning leida kaasvastutaja.
8. Korraldaja teavitab toitlustajat hiljemalt eelneva päeva hommikul.