Stuudium ja E-postkast

Stuudium
Google Workspace

Kooli Facebook

Kooli Facebook

Valga Põhikooli videojälgimisseadmete kasutamise kord

Kinnitatud dir kk 31.10.2019 nr 1-6/40

Lisa 4
 
Valga Põhikooli videojälgimisseadmete kasutamise kord
 
1. Kaamerate kasutamise eesmärk
 
1.1. Valga Põhikoolis kasutatakse videojälgimissüsteemi õpilaste ja koolitöötajate
turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks ning olukorrale reageerimiseks ning
kooli vara kaitseks.
 
2. Kaamerate kasutamise õiguslik alus
 
2.1. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 44 lg 5 kohaselt on koolis videovalve kasutamine
lubatud õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks ning
olukorrale reageerimiseks.
2.2. Lisaks õpilaste ja kooli töötajate turvalisuse tagamisele võib turvakaameraid koolis
kasutada ilma inimeste nõusolekuta Isikuandmete kaitse seadus § 14 lõike 3 kohaselt ka
kooli vara kaitseks.
 
3. Jälgimissüsteemi lühike kirjeldus
 
3.1. Valga Põhikoolis kasutatavad videojälgimissüsteemid koosneva salvestusseadmetest ja
kaameratest.
3.2. Turvakaamerad on paigaldatud:

1) koridoride otstesse,
2) ujulasse basseiniruumi ja mullivanniruumi
 
3.3. Õueala katvad turvakaamerad on paigaldatud ilmastikukindlatesse korpustesse maja
välisseina külge.
3.4. Salvestitega on ühendatud Kungla 16 õppehoones 32 kaamerat. 
3.5. Klassiruumides asuvad kaamerad ei ole salvestistite külge ühendatud.
3.6. Turvaruumi töötajal on kummagi salvestusseadme jälgimiseks reaalajas ekraan.
3.7. Ujula administraatoril on kasutada ekraan ujula basseiniruumis ja mullivanniruumis
toimuva jälgimiseks reaalajas.
 
4. Videojälgimissüsteemi abil kogutud andmete edastamine
 
4.1. Valga Põhikool edastab salvestisi ainult õigusrikkumise menetluses õigusrikkumist
seaduse kohaselt menetleva asutuse nõudmisel salvestiste olemasolu korral. Nõudekiri
registreeritakse dokumendiregistris.
 
5. Juurdepääs jälgimissüsteemile ja salvestistele
 
5.1. Jälgimissüsteemi kasutab reaalajas kaamerate pildi nägemiseks ja ohuolukordade
tuvastamiseks kooli turvatöötaja, kelle töökoht on peasissepääsu kõrval turvaruumis.
5.2. Jälgimissüsteemi kasutab reaalajas ujula basseiniruumi ja mullivanniruumi kaamerate
pildi nägemiseks ja ohuolukordade tuvastamiseks ujula administraator, kelle töökoht on
ujula peasissepääsu kõrval.
5.3. Turvatöötajal ja ujula administraatoril puudub juurdepääs salvestistele.
5.4. Salvestusseadmed asuvad peasissekäigu kõrval asuvas turvaruumis lukustatud
seadmekapis. Kasutusel on 2 salvestusseadet. Seadmekapi võti asub serveriruumis (kab.
222) stendil. Serveriruumi ligipääs on korraldatud tööülesannetest lähtuvalt töötajatele
jagatud ruumide võtmete funktsionaalsusega.
5.5. Talletatud salvestistest teeb vajalikud väljavõtteid kooli IT töötaja õigusrikkumise
menetluses õigusrikkumist seaduse kohaselt menetleva asutuse nõudmisel.
 
6. Salvestiste säilitamine
 
6.1. Valga Põhikool kasutab salvesteid ülekirjutamisreziimis. Kasutatavat salvestusmahtu
on salvestil 2 TB ja salvestusmahu täitumisel salvestub uus info üle vana info, millega
vanemad salvestised kustuvad.
 
7. Jälgimissüsteemi abil kogutavate andmete kaitse
 
7.1. Salvestusseadmed ei ole ühendatud kooli üldisesse arvutivõrku LAN, nende jaoks on
välja ehitatud eraldi tulemüüriga kaitstud füüsiline arvutivõrk. Vajadusel võib ühendada
salvestite arvutivõrk kooli üldisesse arvutivõrku LAN eraldatud võrgusegmendi osana
VLAN.
7.2. Salvestusseadmete pääsuparoolid on dokumenteeritud kooli IT töötajate juures. IT
töötaja töölt lahkumise korral seadmete paroolid vahetatakse.
 
8. Tutvumine isiku kohta kogutud andmetega
 
8.1. Valga Põhikoolis kasutatav videojälgimissüsteem ei oma automaatset isikutuvastust.
Samuti ei võimalda videojälgimissüsteem muuta salvestitel isikuid tuvastamatuks.
Seetõttu ei väljasta Valga Põhikool Isikuandmete kaitse seaduse § 19 alusel
jälgimissüsteemi salvestisi Isikuandmete kaitse seaduse § 20 lõige 1 nõuete tõttu.
Salvestistega saab Valga Põhikoolis kohapeal tutvuda vaid juhul, kui salvestistel ei
esine Isikuandmete kaitse seaduse § 20 lõige 1 toodud olukordi.
8.2. Salvestistega tutvumiseks tuleb esitada Valga Põhikoolile kirjalikus vormis
sooviavaldus, milles kirjeldatakse võimalikult täpselt vaadelda soovitavat ala ning on
märgitud vaadelda soovitav ajavahemik, mis ei ületa 1 tundi. Kooli IT töötaja selgitab
välja, kas kirjeldatud ala asub turvakaamerate jälgimisalas ja kas antud ajavahemikul
selles alas salvestistel ei esine Isikuandmete kaitse seaduse § 20 lõige 1 toodud olukordi,
mis võivad takistada salvestiste taasesitamist. Kirjalikule sooviavaldusele vastatakse 5
tööpäeva jooksul. Avaldus registreeritakse kooli dokumendiregistris.
8.3. Salvestiste taasesitamine võimaldatakse vaid selle olemasolu korral salvestusseadmes.