Õppenõukogud 2020/2021

12:46 24. mai 2021

Õppenõukogu nr 8 30.08.2021
Päevakord:
1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine seoses täiendava õppetöö sooritamisega
2. Õppe- ja kasvatustöö tulemuste arutelu ning ettepanekute tegemine õppe- ja
kasvatustöö täiustamiseks

Õppenõukogu nr 7 17.06.2021
Päevakord:
1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine seoses täiendava õppetöö sooritamisega
2. Õpilaste klassikursust kordamajätmine
3. Õpilaste põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse välja andmise otsustamine
4. Õpilaste tunnustamine:

  • riikliku kiituskirjaga
  • ainealase kiituskirjaga
  • kooli kõige kõrgema aukirjaga
  • kooli tänukirjaga

Lõputunnistusi allkirjastavate õppenõukogu liikmete valimine

Õppenõukogu nr 6 08.06.2021
Päevakord:
1. 1.-8. klassi õpilaste järgmisesse klassi üleviimine
2. 1.-8. klassi õpilaste täiendavale õppetööle jätmine
3. 1.-8. klassi õpilaste klassikursust kordama jätmine
4. 1.-8. klassi õpilaste tunnustamine riikliku kiituskirjaga

Õppenõukogu nr 5 24.05.2021
Päevakord:
1. 9. klasside õpilaste õppe- ja kasvatustöö tulemused ning täiendavale õppetööle jätmine
2. Eriolukorrast tulenevalt loovtöö sooritamiseta põhikooli lõpetamise võimalikkuse
otsustamine

Õppenõukogu nr 4 (elektrooniline) 29.01.2021
Päevakord:
1. 5. klassi õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise otsustamine

Õppenõukogu nr 3 06.11.2020
Päevakorras:
1. 8. klassi õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise otsustamine

Õppenõukogu nr 2 03.11.2020
Päevakord:
1. Kooli põhimääruse muudatuste läbiarutamine ja selle kohta arvamuse avaldamine

Õppenõukogu nr 1 24.09.2020
Päevakord:
1. 2020/2021. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine
2. 2020/2021. õppeaasta eesmärkide kinnitamine
3. Arvamuse andmine kooli kodukorra muudatustele
4. Arvamuse andmine õppekava muudatustele